2024. gada budžets

21. februārī Talsu novada pašvaldības domes sēdē tika apstiprināts šī gada pašvaldības budžets. Lai tas būtu sabalansēts, bez deficīta, domes deputātiem nācās pieņemt virkni nepopulāru lēmumu, kas iekļauti pašvaldības rīcības plānā finanšu situācijas stabilizēšanai. 2024. gada Talsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumi un izdevumi plānoti  74 729 793 eiro apmērā.

2024. gada budžeta ieņēmumi

Lielāko Talsu novada pašvaldības budžeta ieņēmumu sadaļu veido Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN). 75% no kopējiem nodokļa ieņēmumiem tiek novirzīti pašvaldībai, bet 25% – valstij. Tas, salīdzinot ar 2023. gadu, ir pieaudzis līdz 25 933 740 eiro (2023. gadā: 22 638 935 eiro). Otra būtiskākā ieņēmumu daļa ir dažādi transferti, tas ir, finansējums, ko drīkst izlietot tikai noteiktiem mērķiem un kas šogad ir 25 933 740 eiro apmērā. Šajā ieņēmumu daļā ietilpst valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai un darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, dotācija pašvaldības autoceļu un ielu būvniecībai, uzturēšanai, Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu autoceļu un ielu projektu īstenošanai, dotācija Upesgrīvas pamatskolas uzturēšanai, dotācija asistentu pakalpojumiem personām ar invaliditāti, atbalsta fonds trūcīgām personām, dotācija Ukrainas bēgļiem pabalstu izmaksai.

Par 2 406 254 eiro ir samazinājusies dotācija no Pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda, ko aprēķina, vērtējot katras pašvaldības vērtētos ieņēmumus un pašvaldības izdevumus raksturojošus kritērijus (iedzīvotāju skaits, bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem, bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem, darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits, teritorijas platība). Šogad Talsu novada pašvaldība dotāciju saņems 8 442 403 eiro apmērā.

Maksas pakalpojumi un citi ieņēmumi aprēķināti 4 248 844 eiro apmērā, un tos veido ieņēmumi no vecāku maksām par izglītības pakalpojumiem, kancelejas pakalpojumi, ieņēmumi par nomu un īri, viesnīcu pakalpojumiem, zemes nomu, biļešu realizāciju, dzīvokļu un komunālajiem pakalpojumiem, un citi pašu ieņēmumi.

Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti 3 112 638 eiro, bet no īpašumu atsavināšanas un nomāšanas paredzēts iegūt 1 625 374 eiro.

Valsts nodevas un nodokļi, ko ieskaita pašvaldības budžetā, kā arī pašvaldību nodevas tiek plānotas 43 496 eiro apmērā.

Ieņēmumi par dabas resursu ieguvi, izmantošanu vai vides piesārņošanu pašvaldības budžetā plānoti 465 000 eiro, ieņēmumi no azartspēļu nodokļa – 12 700 eiro, no zvejas licenču izmantošanas – 23 704 eiro, bet citi dažādi nenodokļu ieņēmumi – 572 430 eiro, un naudas sodi 37 260 eiro apmērā.

2024. gada budžeta izdevumi

Jau tradicionāli budžeta izdevumu lielākā daļa ir izglītībai: šogad tie ir 47,66% vai 35 302 586 eiro. Teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai tiks izlietoti 11 081 463 eiro (14,96%), sociālajam atbalstam  – 8 651 040 eiro (11,68%), atpūtai, kultūrai, reliģijai – 6 093 838 eiro (8,23%), vispārējiem valdības dienestiem – 5 639 803 eiro (7,62%), ekonomiskajai darbībai – 2 750 830 eiro (3,71%), vides aizsardzībai – 1 477 195 eiro (1,99%), sabiedriskajai kārtībai un drošībai – 904 390 eiro (1,22%), bet veselībai – 36 538 eiro (0,05%).

Līdz šim Talsu novada pašvaldība ik gadu nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu dažādām aktivitātēm: daudzdzīvokļu dzīvojamo pagalmu labiekārtošanai, vēsturisko ēku atjaunošanai, uzņēmējdarbības attīstīšanai, kultūras un tūrisma projektu idejām. Ir bijusi nodrošināta stipendiju piešķiršana jaunajiem speciālistiem pedagoģijā un ārstniecībā. Šajā gadā šie atbalsta mehānismi nebūs pieejami, bet iedzīvotāji varēs pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Tāpat būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums biedrību īstenotajiem projektiem.

No 1. septembra būs samazināts atbalsts arī izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai.  Jaunajā mācību gadā pusdienu apmaksa tiks nodrošināta 1. – 4. klašu skolēniem, ko paredz valsts, kā arī tā tiks saglabāta bērniem, kuriem nepieciešama uztura korekcija, pamatojoties uz ārsta noteiktu diagnozi „smaga pārtikas nepanesība”, un bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas. Ēdināšanas izmaksas turpinās segt arī daudzbērnu ģimenēm un ģimenēm, kuru aizgādnībā ir bērns ar invaliditāti.

Talsu novada pašvaldība nodrošinās sociālā atbalsta pakalpojumus iedzīvotājiem: gan valstī noteiktos, gan arī papildu brīvprātīgās iniciatīvas. Cilvēki joprojām varēs saņemt higiēnas, Dienas aprūpes centra, Ģimeņu un bērnu attīstības centra Brīnumiņš” pakalpojumus, tiks nodrošināta diennakts uzturēšanās krīzes situācijās, atbalsta personas pakalpojumi personām ar garīga rakstura traucējumiem, aprūpes pakalpojums bērniem ar invaliditāti, bērna piedzimšanas, apbedīšanas pabalsts, pabalsts aizgādnim, mājokļa vides pielāgošanai, politiski represētām personām, 80 un vairāk gadus sasniegušām personām, pabalsts daudzbērnu ģimenēm kultūras, atpūtas, sporta pasākumu apmeklēšanai, ģimenēm 50, 55, 60, 65, 70 un vairāk gadu laulības jubilejā.

Šogad paredzēts divus Pašvaldības policijas operatīvos autotransportus aprīkot ar ātruma radaru kontroles sistēmām, piešķirt finansējumu novada bērnu rotaļu laukumu apsekošanai, pilsētparku kopšanai, niedru pļaušanai, invazīvo kultūru un sugu izplatības ierobežošanai, Talsu ezera, Vilkmuižas ezera, Spāres ezera ekspluatācijas noteikumu izstrādei, Dursupes ezera izpētei, apkures katlu nomaiņai vairākās pašvaldības iestādēs, gājēju pāreju ierīkošanai Talsos, Dursupes ezera rotaļu laukuma seguma atjaunošanai. Paredzēts izstrādāt piekrastes attīstības un transporta attīstības plānu, kā arī finansējums paredzēts bibliotēku fondu atjaunošanai, izglītības iestādēm ERASMUS projektu īstenošanai, automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas uzstādīšanai Talsu sporta namā un ugunsdzēsības sistēmas izbūvei pansionātā „Lauciene”.

 

Ieguldīs attīstības projektos un būvprojektu izstrādē

Par spīti sarežģītajiem apstākļiem, Talsu novada pašvaldība turpinās iesākto attīstības projektu īstenošanu un strādās, lai piesaistītu finansējumu Attīstības programmā un investīciju piesaistes plānā definētajām aktivitātēm.

Pašvaldība, realizējot finansiāli lielus attīstības projektus, līdz 2023. gada beigām paredzētajā apjomā neapguva pieejamo publisko finansējumu, kas skaidrojams ar nepilnīgi izstrādātiem būvprojektiem un dažādiem sarežģījumiem būvniecības laikā. Šim mērķim kopējais nepieciešamais finansējums šī gada budžetā ir 2 371 837 eiro, un tas vajadzīgs, lai pabeigtu iesāktos darbus: Sabiles kultūras nama atjaunošanu, Talsu pamatskolas dabaszinību kabineta aprīkojumam un pašas skolas pārbūvei, Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvei.

Pēc sarunām ar Finanšu ministriju, pašvaldība Talsu pamatskolas pārbūvei nepieciešamos 1 425 600 eiro plāno ņemt kā aizņēmumu no Valsts kases, tā samazinot finansiālo slogu uz pašvaldības pamata budžetu.

Savukārt, lai samazinātu pieaugošo procentu maksājumu ietekmi, pašvaldība Valsts kasē lūgs veikt grozījumus noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. gadā plānotos pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par aizdevuma procentu maksājuma pieaugumu, kas veidojas starp 2023. gada aizdevuma procentu kopsummu un 2024. gada aizdevuma procentu kopsummu, tas ir, 311 013,82 eiro.

2024. gadā finansējums tiks ieguldīts siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanā pašvaldības publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, gājēju un velosipēdistu ceļa pārbūvē un ielas seguma virskārtas atjaunošanā Dundagas ielā Talsos, atbalsta pasākumos cilvēkiem ar invaliditāti mājokļu vides pieejamībā, publisko pasākumu vietas izveidē Pļavmuižā, dabaszinību kabineta ierīkošanā Talsu pamatskolā un pašas skolas atjaunošanā, Valdemārpils vidusskolas sporta laukuma pārbūvē, Talsu 2. vidusskolas metodiskā centra pārbūvē, Rojas ostas attīstībā, Sabiles kultūras nama pabeigšanā.

Šogad tiks atvēlēts finansējums vairāku būvprojektu izstrādei. Par prioritāriem definēti Sabiles pirmsskolas izglītības iestādes „Vīnodziņa”, Pašvaldības policijas ēkas Daģu ielā, Talsu tirgus āra teritorijas, Talsu sporta nama energoefektivitātes paaugstināšanas, Talsu mākslas skolas pārbūves Lielajā ielā 27 un 25 Talsos būvprojekti.

Šogad tiks atvēlēts finansējums vairāku būvprojektu izstrādei. Par prioritāti definēti vairāki projekti, tai skaitā Sabiles pirmsskolas izglītības iestāde „Vīnodziņa”. Šogad tiks uzsākta būvprojekta izstrāde, bet būvniecībai pašvaldība plāno ņemt aizņēmumu Valsts kasē. Objekta būvniecību plānots pabeigt 2026. gadā. Finansējums atvēlēts arī Pašvaldības policijas ēkas Daģu ielā, Talsu tirgus āra teritorijas, Talsu sporta nama energoefektivitātes paaugstināšanas, Talsu mākslas skolas pārbūves Lielajā ielā 27 un 25 Talsos būvprojektu sagatavošanai.

Budžeta sabalansēšanai Talsu novada pašvaldība lūgs valsts aizdevumu finanšu vadībai 2 000 000 eiro apmērā, bet, lai tas tiktu piešķirts, pašvaldībai būs jāstrādā, stingri vadoties pēc izstrādātā rīcības plāna, kas ļaus šī gada laikā stabilizēt finanšu situāciju.

 

Atbalsts iedzīvotājiem
Rīcības plāns. Ilustratīvs attēls
Nauda. Finanses. Ilustratīvs attēls
Pikets par plānoto pašvaldības iestāžu amata vietu un budžeta samazināšanu