Talsu novada pašvaldības domes apvienotās Finanšu komitejas, Attīstības komitejas un Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēdes
15.02.2024. plkst. 13.30
(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

 

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par Talsu novada pašvaldības rīcības plāna apstiprināšanu

Andis Āboliņš, Talsu novada Domes priekšsēdētājs

2.

Par iekšējiem noteikumiem “Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023.gada 28.septembra iekšējos noteikumos Nr.6 “Pašvaldības administrācijas amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikumi””

Diāna Tabulēvica, Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece mantas iznomāšanas un atsavināšanas jautājumos

3.

Par nolikumu “Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2022.gada 7.decembra nolikumā “Talsu novada domes deputātu darba samaksas un sociālo garantiju nolikums””

Diāna Tabulēvica, Juridiskās nodaļas vadītāja vietniece mantas iznomāšanas un atsavināšanas jautājumos

4.

Par Talsu novada kultūras un tūrisma projektu finansēšanas konkursa nolikuma atcelšanu

Dace Obodovska, Talsu Kultūras centra direktore

5.

Par grozījumiem Talsu novada domes 28.02.2023. lēmumā Nr. 72 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu Talsu novada izglītības iestāžu izglītojamiem”

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

 

6.

Par grozījumiem 2022.gada 27.janvāra noteikumos Nr. 1 “Kārtība, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām Talsu novada pašvaldības izglītības iestādēs”

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

 

7.

Par piemaksas apmēra noteikšanu izglītības iestāžu ārstniecības personām

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

 

8.

Par grozījumiem noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. gadā plānotos pamatsummas maksājumus

Agnese Veckāgane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

 

9.

Par Talsu novada domes saistošo noteikumu Nr.___ “Par Talsu novada pašvaldības 2024.gada budžetu” apstiprināšanu

Agnese Veckāgane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja