Lai privātīpašnieks nocirstu koku vai sakoptu tā vainagu (ārpus meža), nepietiek tikai ar paša apņēmību: būtiski ir saņemt koka apsekošanas aktu un ciršanas atļauju. Procedūras neievērošana paredz piemērot kompensāciju par koka zaudēšanu un naudas sodu.

Infografika

Lai koku ciršana ikvienā Talsu novada īpašumā (ārpus meža zemēm) noritētu atbilstoši normatīvajiem aktiem, šo procesu koordinē un uzrauga zaļumsaimniecības komisija. Tā darbojas, ievērojot Ministru Kabineta noteikumus Nr. 309 „Noteikumi par koka ciršanu ārpus meža” un Talsu novada pašvaldības domes saistošos noteikumus Nr. 33 „Par koku ciršanu ārpus meža”.

Ja ir nepieciešams atbrīvoties no kāda traucējoša koka, sakopt koku vainagus vai likvidēt apaugumu lauksaimniecības zemēs, ir jāvēršas zaļumsaimniecības komisijā ar iesniegumu. Tā veidlapa pieejama Dokumentu sadaļā  (iesniegums koku ciršanai ārpus meža zemes Talsu novada pašvaldības teritorijā). Iesniegumu var iesniegt ne tikai klātienē Talsu novada pašvaldībā, bet arī, elektroniski parakstītu, iesūtīt e-pastā pasts@talsi.lv.

Pēc iesnieguma saņemšanas, zaļumsaimniecības komisija dodas apsekot attiecīgos kokus dabā, lai pārliecinātos, ka īpašnieka plānotie darbi ir nepieciešami un pamatoti.

Saņemot apsekošanas aktu, īpašnieks var sakopt koku vainagus vai atbrīvoties no apauguma lauksaimniecības zemē (attiecas uz kokiem, kuru stumbra diametrs ir līdz 0,2 metriem 1,3 metru augstumā), bet, lai kokus nocirstu, nepieciešams saņemt koka ciršanas atļauju, ko izsniedz attiecīgā komisija.

Ja koka apkārtmērs pārsniedz MK noteikumos Nr. 309 „Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” noteiktos izmērus, pirms koka ciršanas atļaujas izsniegšanas zaļumsaimniecības komisija lūdz Dabas aizsardzības pārvaldes atzinumu par koka nociršanu vai saglabāšanu. Ja koks atbilst dižkoka statusam, tiek izsniegts lēmums par koka saglabāšanu un informācijas ievietošanu dabas datu pārvaldības sistēmā „Ozols”.

Savukārt, ja koks atrodas kultūrvēsturiska objekta teritorijā vai tā aizsargzonā, zaļumsaimniecības komisija pirms koka ciršanas atļaujas izsniegšanas lūdz Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes lēmumu par koka nociršanu, jo tas ietilpst kultūrvēsturiska objekta ainaviskajā vērtībā.

Koka nociršana privātīpašumā vai kopīpašumā bez koka ciršanas atļaujas saņemšanas vai tīša, ļaunprātīga koka bojāšana ir pārkāpums, par ko tiek piemērota kompensācija par koka zaudējumu un naudas sods. Par koka nociršanu privātīpašumā bez koka ciršanas atļaujas un ko veic īpašumam nepiederoša persona, iestājas kriminālatbildība un par notikušo ir jāziņo Valsts policijai.