Talsu novada domes sēdes Nr.8
2023. gada 25. maijā plkst. 9.00 (sēde
notiks attālināti, Zoom platformā)

Darba kārtība

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par Talsu pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis” attīstības plānu 2023.–2026. gadam

Ilze Solovjova, Talsu pirmsskolas izglītības iestādes Sprīdītis” vadītāja

2.

Par Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes Dārta” attīstības plānu 2023.–2025.gadam

Dina Spunde, Mērsraga pirmsskolas izglītības iestādes Dārta” vadītāja

3.

Par noteikumiem Par bērnu un jauniešu interešu izglītības programmu finansēšanas kārtību Talsu novadā”

Doloresa Lepere, Talsu novada Bērnu un jauniešu centra direktore

4.

Par finansējuma piešķiršanu nometņu organizēšanai Talsu novadā 2023. gadā

Lienīte Krūzīte, Talsu novada Izglītības pārvaldes izglītības darba speciāliste

5.

Par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālista stipendiju piešķiršanai

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

6.

Par atbalstāmajām studiju programmu specialitātēm Talsu novada pašvaldības stipendiju piešķiršanai izglītības jomā

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

7.

Par grozījumu Talsu novada domes 2022.gada 26.maija lēmumā Nr.197 Par pirmsskolas izglītības grupu atvēršanas vai slēgšanas nosacījumiem”

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

8.

Par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa atcelšanu

Gita Strazdiņa, Saimnieciskā nodrošinājumu nodaļas Ēku pārvaldības daļas vecākais apsaimniekošanas speciālists dzīvojamo telpu jautājumos

9.

Par saistošo noteikumu Par finansējuma piešķiršanu projektu konkursā Dari Talsu novadam”” izdošanu

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

Žanete Grīnberga, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Uzņēmējdarbības koordinatore

10.

Par nolikuma Centrālās pārvaldes nolikums” izdošanu

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

11.

Par Sarmītes Grūbes iecelšanu Talsu pirmsskolas izglītības iestādes Saulīte” vadītāja amatā

Dace Vaļuka, Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste

12.

Par grozījumiem Talsu novada domes 2022. gada 7. decembra lēmumā Nr. 595 Par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu”

Dace Vaļuka, Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste

13.

Par kandidātu atlasi uz Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos amatu

Dace Vaļuka, Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste

14.

Par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora vietnieka administratīvajos un finanšu jautājumos iecelšanu amatā

Dace Vaļuka, Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste

15.

Par Talsu novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā

Dace Vaļuka, Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste

16.

Par finansējuma piešķiršanu Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldei no nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem

Ģirts Kalnbirze, Lībagu pagasta un Strazdes pagasta apvienības pārvaldes vadītājs

17.

Par Talsu novada Veselības veicināšanas programmas 2023.–2027. gadam apstiprināšanu

Tatjana Neilande, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas sabiedrības veselības speciāliste

18.

Par galvojumu SIA Talsu namsaimnieks” aizņēmumam Eiropas Savienības fonda projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/054 Energoefektivitātes paaugstināšana pansionāta Lauciene” katlu mājā” īstenošanai

Daira Slavinska,  Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas kapitālsabiedrību pārvaldības konsultants

19.

Par grozījumiem Talsu novada domes 2022. gada 29. decembra lēmumā Nr. 605 Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales un Ārlavas pagastos”

Anda Felša, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas teritorijas plānotāja

20.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Veikals Mazirbe”, Kolkas pagastā, Talsu novadā

Anda Felša, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas teritorijas plānotāja

21.

Par  lokālplānojuma Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Anneles”, Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8862 002 0229, apstiprināšanu

Anda Felša, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas teritorijas plānotāja

22.

Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas projektu apstiprināšanu

Aiva Dimante,  Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vadītāja

23.

Par projekta Nr.4.2.2.0/20/I/022 Skolas

energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve 1.kārta” Vienošanās izbeigšanu ar Centrālo finanšu un līguma aģentūru

Laine Skadiņa, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas  vecākā projektu vadītāja

24.

Par investīciju projektu Skolas energoefektivitātes paaugstināšana un pārbūve K. Mīlenbaha ielā 28, Talsos” un aizņēmumu projekta īstenošanai

 

Laine Skadiņa, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas  vecākā projektu vadītāja

25.

Par nekustamā īpašuma “Pagasta zemes”, Mērsraga pagastā, Talsu novadā sastāvā ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8878 003 0971 apgrūtināšanu

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

26.

Par Lailas Pūkaines atbrīvošanu no Talsu novada Licencēšanas komisijas priekšsēdētāja amata

Aija Lorence, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja

27.

Par grozījumu Talsu novada domes 2021. gada 28. oktobra lēmumā Nr. 268 Par Talsu novada Licencēšanas komisiju”

Aija Lorence, Dokumentu pārvaldības nodaļas vadītāja

28.

Par Talsu novada pašvaldības 2022. gada budžeta izpildes pārskata un gada pārskata apstiprināšanu

Agnese Veckāgane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

29.

Par debitoru parādu norakstīšanu

Agnese Veckāgane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

30.

Par aizņēmumu projekta Nr. 23-08-FL06-F043.0207-000001 Mērsraga tautas nama teritorijas labiekārtošana” īstenošanai

Agnese Veckāgane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

31.

Par Talsu novada domes 2023.gada 30.marta lēmuma Nr.154 Par nedzīvojamo telpu Nr.1 un Nr.2, Lielā ielā 17, Talsos, Talsu novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

32.

Par Talsu novada domes 2023. gada 30. marta lēmuma Nr.155 Par nedzīvojamo telpu Nr.3, Lielā ielā 17, Talsos, Talsu novadā, nomas tiesību ceturtās izsoles noteikumu apstiprināšanu” atcelšanu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

33.

Par dzīvokļa īpašuma Nr. 21, Andreja Pumpura ielā 7, Talsos, Talsu novadā, nodošanu atsavināšanai

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

34.

Par nekustamā īpašuma Lielā ielā 13, Valdemārpilī, Talsu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

35.

Par nekustamā īpašuma Lielā ielā 22, Talsos, Talsu novadā, iegādi

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

36.

Par grozījumiem Talsu novada domes 2022.gada 7. decembra nolikumā Talsu novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums”

Aldis Pinkens, Talsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

Informatīvā daļa

37.

Domes priekšsēdētājas ziņojums

Eva Kārkliņa, domes priekšsēdētāja

38.

Izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu

Ivars Haselbaums, izpilddirektors

  Papildu darba kārtība  
39. Par pirmpirkuma tiesību uz būvju īpašumu Tehnikums k-1”, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja
40. Par zemes vienības daļas Ezera ielā 4, Talsos, Talsu novadā, nodošanu nomā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ARTISTI” Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja
41. Par Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas 2023. gada budžeta grozījumiem Jānis Pauliņš, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Transporta daļas vadītājs

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks
(saskaņā ar 01.07.2021. saistošo noteikumu Nr.1 „Talsu novada pašvaldības nolikums” 55.-59., 97.punktu)

Datums Sēdes nosaukums Laiks
MAIJS    
10. maijs

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

9.00
11. maijs Attīstības komitejas sēde 9.00
17. maijs Finanšu komitejas sēde 9.00
25. maijs  Domes sēde 9.00
JŪNIJS     
14. jūnijs Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
15. jūnijs Attīstības komitejas sēde 9.00
21. jūnijs Finanšu komitejas sēde 9.00
29. jūnijs  Domes sēde 9.00
JŪLIJS    
12. jūlijs Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
13. jūlijs Attīstības komitejas sēde 9.00
19. jūlijs Finanšu komitejas sēde 9.00
27. jūlijs Domes sēde 9.00
AUGUSTS    
16. augusts Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
17. augusts Attīstības komitejas sēde 9.00
23. augusts Finanšu komitejas sēde 9.00
31. augusts Domes sēde 9.00