Talsu novada pašvaldības domes sēdes 9.04.2024. plkst. 14.00

(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

Talsos

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par Žaņa Sūniņa prēmiju vizuālajā mākslā

Uldis Jaunzems-Pētersons, Talsu novada muzeja direktors

2.

Par Evas Kārkliņas ievēlēšanu Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un atbrīvošanu no Finanšu komitejas locekļa pienākumu pildīšanas

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

3.

Par Talsu novada Bāriņtiesas, Talsu novada Sociālā dienesta un Talsu novada Izglītības pārvaldes amatu kataloga apstiprināšanu

Inga Purviņa, Personāla vadības nodaļas vadītāja vietniece

4.

Par nolikumu Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 31. augusta nolikumā Nr. 21/2023 Talsu novada pašvaldības mantas atsavināšanas nolikums””

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

5.

Par investīciju projektu Valdemārpils vidusskolas stadiona pārbūve”

Ina Lībeka, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vecākā projektu vadītāja

6.

Par grozījumiem Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 21. februāra lēmumā Nr.30 Par Talsu novada pašvaldības rīcības plāna apstiprināšanu”

Sandra Pētersone, domes priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos

7.

Par aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai

Agnese Veckāgane, Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

 

2024. gada komiteju un domes kārtējo sēžu grafiks 

(saskaņā ar 30.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Talsu novada pašvaldības nolikums”)

JANVĀRIS

10. janvāris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11. janvāris

9.00

Attīstības komitejas sēde

17. janvāris

9.00

Finanšu komitejas sēde

25. janvāris

9.00

Domes sēde

FEBRUĀRIS

14. februāris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

15. februāris

9.00

Attīstības komitejas sēde

21. februāris

9.00

Finanšu komitejas sēde

29. februāris

9.00

Domes sēde

MARTS

13. marts

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

14. marts

9.00

Attīstības komitejas sēde

20. marts

9.00

Finanšu komitejas sēde

28. marts

9.00

Domes sēde

APRĪLIS

10. aprīlis

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11. aprīlis

9.00

Attīstības komitejas sēde

17. aprīlis

9.00

Finanšu komitejas sēde

25. aprīlis

9.00

Domes sēde

MAIJS

15. maijs

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

16. maijs

9.00

Attīstības komitejas sēde

22. maijs

9.00

Finanšu komitejas sēde

30. maijs

9.00

Domes sēde

JŪNIJS

12. jūnijs

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

13. jūnijs

9.00

Attīstības komitejas sēde

19. jūnijs

9.00

Finanšu komitejas sēde

27. jūnijs

9.00

Domes sēde

JŪLIJS

10. jūlijs

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

11. jūlijs

9.00

Attīstības komitejas sēde

17. jūlijs

9.00

Finanšu komitejas sēde

25. jūlijs

9.00

Domes sēde

AUGUSTS

14. augusts

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

15. augusts

9.00

Attīstības komitejas sēde

21. augusts

9.00

Finanšu komitejas sēde

29. augusts

9.00

Domes sēde

SEPTEMBRIS

11. septembris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

12. septembris

9.00

Attīstības komitejas sēde

18. septembris

9.00

Finanšu komitejas sēde

26. septembris

9.00

Domes sēde

OKTOBRIS

16. oktobris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

17. oktobris

9.00

Attīstības komitejas sēde

23. oktobris

9.00

Finanšu komitejas sēde

31. oktobris

9.00

Domes sēde

NOVEMBRIS

13. novembris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

14. novembris

9.00

Attīstības komitejas sēde

20. novembris

9.00

Finanšu komitejas sēde

28. novembris

9.00

Domes sēde

DECEMBRIS

11. decembris

9.00

Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde

12. decembris

9.00

Attīstības komitejas sēde

18. decembris

9.00

Finanšu komitejas sēde

27. decembris

9.00

Domes sēde