Talsu novada pašvaldības domes sēdes
30.11.2023. plkst. 9.00
(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Slēgtā (lemjošā) daļa

1.

Par Talsu novada Dzīvokļu komisijas 2023. gada  22. septembra lēmuma Nr. 763 apstrīdēšanu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

Publiskā (lemjošā) daļa

2.

Par Aigitas Sprinces iecelšanu Rojas pirmsskolas izglītības iestādes Zelta zivtiņa” vadītāja amatā

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

3.

Par Valdemārpils vidusskolas nolikumu

Andris Dzenis, Valdemārpils vidusskolas direktors

4.

Par Valdemārpils vidusskolas attīstības plānu 2023./2024.-2025./2026. mācību gadam

Andris Dzenis, Valdemārpils vidusskolas direktors

5.

Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumu

Dace Čodera, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore

6.

Par Talsu Kultūras centra lielās zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Dace Obodovska, Talsu kultūras centra direktore

7.

Par grozījumiem Talsu novada domes 2022. gada 8. jūnija lēmumā Nr.259 Par vēlēšanu iecirkņu skaitu un to atrašanās vietām”

Agris Purkalns, Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

8.

Par parakstu vākšanas vietām

Agris Purkalns, Talsu novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

9.

Par Talsu novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmuma Nr. 607 Par dienesta viesnīcas statusu dzīvoklim Raiņa ielā 14 – 2, Valdemārpilī, Talsu novadā” atcelšanu

Gita Strazdiņa, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldības daļas  vecākais apsaimniekošanas speciālists dzīvojamo telpu jautājumos

10.

Par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu Kapu digitalizācija Strazdes pagastā, Talsu novadā”

Signe Klismeta, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja

11.

Par finansējuma piešķiršanu dalībai projektu iesniegumu konkursā ar projektu Kvadracikla iegāde un piegāde Talsu novada pašvaldībai zivju resursu aizsardzības pasākumu nodrošināšanai”

Signe Klismeta, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja

12.

Par piedalīšanos Centrālās finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana I kārta”

Ina Lībeka, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vecākā projektu vadītāja

13.

Par atļauju SIA JJ Autoserviss” papildu teritorijas izmantošanai uzņēmējdarbības nodrošināšanai

Aija Svarinska, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas Īpašumu pārvaldības daļas vides speciāliste

14.

Par izmaiņām 26.10.2023. Talsu novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 408 Par iepirkuma līguma Talsu novada pašvaldības kapsētu digitalizācija” slēgšanu ar SIA CEMETY””

Ieva Krotova, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas īpašumu pārvaldības daļas  vides speciāliste

15.

Par grozījumu Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumā Nr.560 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Zvirgzdi 15” un Ezeri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā”

Lauris Laicāns, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs

16.

Par kārtības, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība PIEJŪRA””, atcelšanu

Daira Slavinska, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas kapitālsabiedrību pārvaldības konsultante

17.

Par teritoriālā iedalījuma vienību apvienībām

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

18.

Par saistošo noteikumu Iedzīvotāju padomju nolikums” izdošanu

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

19.

Par atļauju Janai Robaldei savienot amatus

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

20.

Par atļauju Jurim Upmalim savienot amatus

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

21.

Par atļauju Inesei Bārtulei savienot amatus

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

22.

Par atļauju Ilzei Bartkevičai-Eglītei savienot amatus

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

23.

Par iepirkuma līguma Apstādījumu ierīkošana un kopšana Talsu pilsētas teritorijā” slēgšanu ar SIA JANVĀRI”

Lauris Tīģers, Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs

24.

Par finansējuma piešķiršanu avārijas darbu izmaksu segšanai Talsu novada pašvaldībai piederošajiem īpašumiem no nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem

Jolanta Ivanova, Saimnieciskā nodrošinājumu nodaļas ēku pārvaldības daļas vadītāja

25.

Par iepirkuma līguma Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli drukāšana, sūtījumu sagatavošana 2024., 2025. un 2026. gadā” slēgšanu ar SIA Mailmaster”

Ramona Riekstniece, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vecākā nodokļu administratore

26.

Par zemes vienību piekritību Talsu novada pašvaldībai

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

27.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8815 005 0035

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

28.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8817 005 0016

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

29.

Par apbūves tiesības izbeigšanu un 2013. gada 4. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. RND/2013/L/67 grozījumiem

Evita Kalniņa, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

30.

Par saistošajiem noteikumiem Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”

Ainārs Korulis, Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks tiesvedību un normatīvo aktu izstrādes jautājumos

31.

Par iekšējiem noteikumiem Kārtība, kādā notiek dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un pārzināšana”

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

32.

Par Talsu novada pašvaldības iniciatīvu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

33.

Par telpu Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā Talsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

34.

Par dzīvojamās mājas Selgas ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

35.

Par dzīvojamās mājas Jasmīni”, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

36.

Par dzīvojamās mājas Ausekļi”, Laucienē, Laucienes pagastā, Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

37.

Par nedzīvojamo telpu īpašuma Nr. 1, Tautas nams”, Lībagos, Lībagu pagastā, Talsu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

Informatīvā  daļa

38.

Domes priekšsēdētājas ziņojums

Eva Kārkliņa, domes priekšsēdētāja

39.

Izpilddirektora pārskats par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu

Ivars Haselbaums, izpilddirektors

Kārtējo domes sēžu un komiteju sēžu grafiks
(saskaņā ar 30.03.2023. saistošajiem noteikumiem Nr.7 „Talsu novada pašvaldības nolikums”)

Datums Sēdes nosaukums Laiks
NOVEMBRIS    
15. novembris Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
16. novembris Attīstības komitejas sēde 9.00
22. novembris Finanšu komitejas sēde 9.00
30. novembris Domes sēde 9.00
DECEMBRIS    
13. decembris Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
14. decembris Attīstības komitejas sēde 9.00
20. decembris Finanšu komitejas sēde 9.00
28. decembris Domes sēde 9.00
JANVĀRIS    
10. janvāris Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
11. janvāris Attīstības komitejas sēde 9.00
17. janvāris Finanšu komitejas sēde 9.00
25. janvāris Domes sēde 9.00
FEBRUĀRIS    
14. februāris Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas sēde 9.00
15. februāris Attīstības komitejas sēde 9.00
21. februāris Finanšu komitejas sēde 9.00
29. februāris Domes sēde 9.00