Kontakti

siks [at] talsi.lv

PROJEKTS

Talsu novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas Nr. 6
12.06.2024. plkst. 9.00
(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)
DARBA KĀRTĪBA:

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par Virbu pirmsskolas izglītības iestādes ZĪĻUKS”  nolikuma apstiprināšanu

Sandra Bērziņa, Virbu sākumskolas direktore

2.

Par Pūņu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu

Inese Caune, Talsu novada izglītības pārvaldes vadītāja vietniece

3.

Par grozījumiem Talsu novada domes 2021. gada 30. septembra nolikumā Talsu novada Sadarbības grupas bērnu tiesību aizsardzības nolikums”

Inta Zaķe, Talsu novada pašvaldības Sadarbības grupa bērnu tiesību aizsardzībā komisijas priekšsēdētāja

4.

Par Talsu novada pašvaldības 2023. gada publiskā pārskata apstiprināšanu

Žanete Grīnberga, Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta projektu vadības nodaļas projektu koordinatore

 • Izskata, sagatavo, virza un koordinē jautājumus par Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jomu to izskatīšanai Domes sēdē.
 • Sniedz atzinumus par lēmumu projektiem, kas attiecas uz izglītības, kultūras un sporta jomu Pašvaldībā.
 • Sniedz priekšlikumus sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un materiālā atbalsta nodrošināšanai Pašvaldības iedzīvotājiem.
 • Sagatavo un iesniedz Finanšu komitejai priekšlikumus par izglītības, kultūras un sporta attīstības perspektīvo un ikgadējo programmu budžetu projektiem.
 • Apstiprina Pašvaldības iestāžu izstrādātos izglītības, kultūras un sporta pasākumu gada plānus.
 • Savas kompetences ietvaros pārrauga Pašvaldības komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu.
 • Veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus.
 • Komitejas priekšsēdētāja:

 • Komitejas priekšsēdētājas vietniece:

 • Komitejas sastāvs:

Antra Grūbe

Antra Grūbe

Deputāte
Ilva Norenberga

Ilva Norenberga

Deputāte
Dainis Karols

Dainis Karols

Priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos
Andis Āboliņš

Andis Āboliņš

Talsu novada domes priekšsēdētājs
Attēls

Gundars Sebris

Deputāts
Eva Kārkliņa

Eva Kārkliņa

Deputāte
 • Komitejas sekretāre:

Aija Šprunka

Vecākā lietvede - Kabinets: 435. / 4. stāvs, 2. korpuss
aija.sprunka [at] talsi.lv