PROJEKTS

Talsu novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas Nr. 7
15.11.2023. plkst. 9.00
(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

Talsos

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par Talsu novada domes 2019. gada 17. oktobra lēmuma Nr. 607 Par dienesta viesnīcas statusu dzīvoklim Raiņa ielā 14–2, Valdemārpilī, Talsu novadā” atcelšanu

Gita Strazdiņa, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas ēku pārvaldības daļas  vecākais apsaimniekošanas speciālists dzīvojamo telpu jautājumos

2.

Par Aigitas Sprinces iecelšanu Rojas pirmsskolas izglītības iestādes Zelta zivtiņa” vadītāja amatā

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

3.

Par Talsu novada pašvaldības iniciatīvu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

4.

Par Valdemārpils vidusskolas nolikumu

Andris Dzenis, Valdemārpils vidusskolas direktors

5.

Par Valdemārpils vidusskolas attīstības plānu 2023./2024.–2025./2026. mācību gadam

Andris Dzenis, Valdemārpils vidusskolas direktors

6.

Par Dundagas Mākslas un mūzikas skolas nolikumu

Dace Čodera, Dundagas Mākslas un mūzikas skolas direktore

Informatīvā daļa

7.

Konkursa „Izcilākie Talsu novada izglītojamie un pedagogi vispārējās, profesionālās ievirzes un interešu izglītībā” vērtēšanas komisijas darba pārskats  no 2023. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 15. novembrim

Kalvis Kalniņš, Interešu izglītības programmu vērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijas vadītājs

 

8.

Par uzturēšanās maksu pašvaldības iestādē pansionāts Lauciene”

Kārlis Volanskis, Pansionāts Lauciene” direktors

Komitejas sastāvs

  • Kalvis Kalniņš, komitejas priekšsēdētājs;

  • Andra Grīvāne-Bārda, komitejas priekšsēdētāja vietniece;

  • Sandra Pētersone;

  • Gundars Sebris;

  • Andis Āboliņš;

  • Dainis Karols;

  • Ilva Norenberga;

  • Antra Grūbe;

  • Ieva Brūna-Labāne;

  • Oļegs Solovjovs.

Komitejas sekretāre: Aija Šprunka, tālrunis +371 25689903, e-pasts aija.sprunka@talsi.lv