Privātuma politika 

Talsu novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldība) Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu un aizsardzību, kā arī citu informāciju, apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pašvaldības kontaktinformācija: juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201; tālrunis: +371 63232110; e-pasts: pasts@talsi.lv.

Pašvaldības un tās iestāžu personas datu apstrāde, atkarībā no personas datu iegūšanas vietas un veida, tiek veikta tās Administrācijas ēkā, tās pilsētu un pagastu pārvaldēs, pašvaldību iestādēs, kā arī iestāžu struktūrvienībās.

Pašvaldības iestāžu saraksts aplūkojams Talsu novada pašvaldības nolikumā.

Pašvaldība nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzības jomā. Pašvaldības personas datu apstrādes atbilstības nodrošināšanā piedalās personas datu aizsardzības speciālists.

Ar Pašvaldības personas datu aizsardzības speciālistu Jevgeņiju Jarosovu datu aizsardzības jautājumos var sazināties, zvanot uz +371 29534482 vai rakstot uz jevgenijs.jarosovs@idagentura.lv. Darām Jums zināmu, ka minētie saziņas veidi ar Pašvaldības personas datu aizsardzības speciālistu nav domāti ziņu pieprasījumiem, realizējot Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Informējam, ka Pašvaldība var izmainīt šo Privātuma politiku (turpmāk tekstā – Politika), tāpēc pārbaudiet šo Politiku, lai nodrošinātu, ka esat informēti un esat iepazinušies ar tās izmaiņām.

Šī politika pēdējoreiz atjaunota 2023. gada 3. novembrī.

Personas datu apstrādes mērķi, tiesiskie pamati un principi

Pašvaldība veic valsts deleģētās funkcijas un uzdevumus, kas ir noteikti Pašvaldību likumā, kā arī sniedz virkni citus pakalpojumus un līdz ar to apstrādā lielu apjomu dažādu personas datu.

Pašvaldība apstrādā personas datus galvenokārt šādiem mērķiem:

 • Tiesību aktos noteikto juridisko pienākumu izpildei, kā, piemēram, lietvedības funkciju kārtošanai, nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanai, Pašvaldības atbalsta saņemšanas vešanai, publisko iepirkumu un zemsliekšņa iepirkumu organizēšanai, izsoles un citu darījumu ar nekustamo īpašumu nodrošināšanai, civilstāvokļa aktu reģistrēšanai, aktualizācijai un atjaunošanai;

 • Personāla vadībai, tai skaitā personāla atlasei, darba līguma noslēgšanai un izpildei, grāmatvedības prasību izpildei attiecībā pret darba algas aprēķināšanu, tajā skaitā, attiecīgu attaisnojumu dokumentu kārtošanai, darbinieku sociālo labumu nodrošināšanai (veselības apdrošināšanas organizēšana, u.c.); darba laika un pienākumu izpildes kontrolei;

 • Līgumattiecību nodibināšanai un tā uzturēšanai ar datu subjektu;

 • Īstenojot uzdevumus sabiedrības interesēs, realizējot Pašvaldībai piešķirtās pilnvaras.

Informējam, ka personas dati primāri tiek apstrādāti attiecīgo Pašvaldības, iestāžu uzdevumu izpildei un to funkciju realizācijai, tam nepieciešamajā apjomā, saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām. Paskaidrojam, ja personas dati netiek sniegti datu apstrādes mērķim vajadzīgā apjomā, Pašvaldībai nav tiesiska pamata sniegt datu subjektam attiecīgo pakalpojumu.

Pašvaldība apstrādā Jūsu personas datus, pamatojoties uz sekojošiem tiesiskajiem pamatiem:

 • saskaņā ar Jūsu skaidru, brīvu un nepārprotamu sniegtu piekrišanu;

 • datu apstrāde izriet no Jūsu kā datu subjekta līgumsaistībām vai pasākumu veikšanai pēc pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas;

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pašvaldību attiecināmu juridisku pienākumu;

 • apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot Pašvaldības likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras;

 • apstrāde ir vajadzīga Pašvaldības, Jūsu vai trešās personas leģitīmo interešu īstenošanai.

Šajā Privātuma atrunā ietvertais datu apstrādes mērķu uzskaitījums nav izsmeļošs, fizisko personu personas dati var tikt apstrādāti arī tādiem, šajā Privātuma atrunā neminētiem mērķiem.

Videonovērošana

Pašvaldība veic videonovērošanu novada domes teritorijā ar mērķi nodrošināt sabiedrisko kārtību un sabiedrības drošības apdraudējuma riska mazināšanu, noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai, saistībā ar īpašuma aizsardzību un personu vitāli svarīgu interešu, tai skaitā dzīvības un veselības aizsardzībai.

Informācija par videonovērošanu ir izvietota brīdinājuma zīmju veidā pirms videonovērošanas zonas.

Informējam, ka videonovērošanas ierakstiem var piekļūt tikai Pašvaldības pilnvarotas personas saistībā ar personas datu apstrādes mērķu sasniegšanu.

Personas datu saņēmēji

No Pašvaldības personas datus var saņemt valsts un pašvaldības iestādes normatīvajos tiesību aktos noteiktā kārtībā, kā, piemēram, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Valsts ieņēmuma dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Sociālo pakalpojuma sniedzēji, Valsts zemes dienests, Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, Pašvaldības darbinieki u.c.

Pašvaldība nenodod informāciju trešajām personām bez tiesiska pamata, kā arī normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrē personas, kuras ieguvušas informāciju no Pašvaldības.

Pašvaldība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Pašvaldība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Pašvaldības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem tiesību aktiem un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

Informējam, ka personas datus nav paredzēts nosūtīt uz trešo pasaules valsti. Atsevišķos gadījumos, ja būs nepieciešams nodot Jūsu personas datus uz trešo pasaules valsti, mēs to darīsim, kad mums būs tiesības to darīt un nodrošinot pietiekamu aizsardzības līmeni.

Personas datu glabāšanas ilgums

Pašvaldība glabā personas datus atbilstoši definētajiem personas datu apstrādes mērķiem un personas datu apstrādes tiesiskajiem pamatiem, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • Pašvaldībai pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

 • Pašvaldībai ir nepieciešams realizēt savas leģitīmās intereses;

 • Pašvaldībai ir nepieciešams izpildīt uzņemtās līguma saistības;

 • Ir spēkā datu subjekta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

 • Videonovērošanas dati tiek glabāti ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc to ierakstīšanas, pēc attiecīgā termiņa tos dzēšot (izņemot gadījumus, kad glabāšanu pieprasa tiesībsargājošās iestādes noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanai).

 • Telefona sarunu ieraksti, kuri tiek apstrādāti, lai nodrošinātu kvalitatīvu klientu apkalpošanu, tiek glabāti ne ilgāk kā 6 mēnešus.

 

Piekļuve saviem personas datiem un citas datu subjekta tiesības

 • Lai saņemtu informāciju par personas datiem, kurus Pašvaldība par datu subjektu apstrādā, datu subjektam ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vērsties Pašvaldībā un iegūt informāciju.

 • Datu subjektam ir tiesības pieprasīt personas datu apstrādes ierobežošanu, iebilst pret personas datu apstrādi, lūgt personas datu labošanu, kā arī atsevišķos gadījumos to dzēšanu, atbilstoši Regulas noteikumiem.

 • Pašvaldība veic saziņu ar datu subjektu: personīgi klātienē, pirms tam datu subjektu identificējot; pa pastu, nosūtot sūtījumus uz personas norādīto dzīvesvietas adresi kā ierakstītu pasta sūtījumu; sazinoties ar e-pasta starpniecību, atbildot uz to pašu e-pastu, no kura datu subjekts ir sūtījis iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu; sazinoties ar e-adreses starpniecību.

 • Gadījumos, ja tiek konstatēti personas datu aizsardzības pārkāpumi vai pastāv aizdomas par iespējamu pārkāpumu, mēs Jūs aicinām vērsties Pašvaldībā vai sazināties ar Pašvaldības datu aizsardzības speciālistu. Sūdzības par personas datu aizsardzības pārkāpumiem var tikt iesniegtas arī personas datu uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050).

Profilēšana

Profilēšana ir jebkāda veida automātiska personas datu apstrāde, lai analizētu vai prognozētu Jūs. Pašvaldība to nedara.