Lokālplānojums Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos

Lokālplānojums Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales un Ārlavas pagastos

Lokālplānojums Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales pagastā

Lokālplānojums SIA “Valpene wind” vēja parka ierīkošanai

Lokālplānojums nekustamajam īpašumam „Anneles”, kadastra Nr. 8862 002 0229, Mazirbē, Kolkas pagastā, Talsu novadā.
Lokālplānojums zemes gabaliem Dārza ielā 8 un Plūdoņa ielā 13, Rojā.
Lokālplānojums Talsu novada, Vandzenes pagasta, nekustamā īpašuma ar kadastra Nr.8894 010 0487 zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8894 010 0479.