Talsu Novada Ziņas

Talsu novada pašvaldības informatīvais izdevums „Talsu Novada Ziņas” iznāk kopš 2009. gada jūlija. Par tā iznākšanu atbildīga Talsu novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa (info@talsi.lv).

Informatīvais izdevums iznāk reizi mēnesī, un tas pieejams visiem novada iedzīvotājiem bez maksas. Izdevuma tirāža 18 000.

Izdevums maketēts: Talsu novada pašvaldība. Iespiests: „Poligrāfijas grupa Mūkusala”, Mūkusalas ielā 15a Rīgā, LV-1004. Izplatīšanu veic: VAS „Latvijas Pasts” (reģistrācijas apliecības Nr. 000702741).