PROJEKTS

Talsu novada pašvaldības domes
Attīstības komitejas sēdes Nr. 7
16.11.2023. plkst. 9.00
(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

Talsos

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par saistošo noteikumu Iedzīvotāju padomju nolikums” izdošanu

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

2.

Par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu Kapu digitalizācija Strazdes pagastā, Talsu novadā”

Signe Klismeta,  Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas projektu vadītāja

3.

Par piedalīšanos Centrālā finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana

Ina Lībeka, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Projektu vadības daļas vecākā projektu vadītāja

4.

Par atļauju SIA JJ Autoserviss” papildus teritorijas izmantošanu uzņēmējdarbības nodrošināšanai

Aija Svarinska, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas Īpašumu pārvaldības daļas vides speciāliste

5.

Par grozījumu Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumā Nr.560 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Zvirgzdi 15” un Ezeri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā”

Lauris Laicāns, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītājs

Informatīvā daļa

6.

Īres maksas Talsu novada pašvaldībai piederošajiem dzīvokļiem, kuriem noteikta kvalificētiem speciālistiem izīrējamās dzīvojamās platības statuss

Jolanta Ivanova, Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Ēku pārvaldības daļas vadītāja

7.

Par kārtības, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem SIA Atkritumu apsaimniekošanas sabiedrība PIEJŪRA”” atcelšanu

Daira Slavinska, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas kapitālsabiedrību pārvaldības konsultante

Komitejas sastāvs

  • Ainis Stūrmanis, komitejas priekšsēdētājs
  • Aldis Pinkens, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
  • Gaidis Bērziņš
  • Andis Āboliņš
  • Lauris Pīlēģis
  • Māris Rozenbergs
  • Juzefa Kļava
  • Andis Astrātovs
  • Almants Kalniņš
  • Kalvis Kalniņš

Komitejas sekretāre: Elīna Grīnberga, tālrunis +371 27094996, e-pasts elina.grinberga@talsi.lv