Būvvalde nodrošina būvniecības administratīvā procesa tiesiskumu un būvniecības ieceru īstenošanu atbilstoši pašvaldības teritorijas plānojuma, lokālplānojuma un detālplānojuma noteiktajām prasībām. Iestādes atbildības sfērā ietilpst vides arhitektoniskā un ainaviskā kvalitāte, vides pieejamība, dabas resursu racionāla izmantošana un līdzsvarotas vides veidošana.  

Būvvalde:

  • konsultē par būvniecības administratīvā procesa kārtību;
  • kontrolē būvdarbu administratīvo prasību ievērošanu;
  • izskata iesniegumus par būvniecības iecerēm un pieņem lēmumus par ieceru atbilstību spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
  • pieņem būves ekspluatācijā;
  • sniedz ziņas par teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumiem;
  • informē par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām vai paredzētajām būvēm;
  • konsultē par publiskās ārtelpas labiekārtojuma risinājumiem, vides objektu un vides ainavisko kvalitāti;
  • kontrolē reklāmas objektu izvietošanu un izsniedz reklāmas izvietošanas atļaujas.