Lai veicinātu autentiskas un sakārtotas Talsu pilsētas vēsturiskā centra vides attīstību, pēc pašvaldības pasūtījuma ir veikta kultūrvēsturisko vērtību inventarizācija un definēšana valsts nozīmes kultūras piemineklī „Talsu pilsētas vēsturiskais centrs”.

Kultūrvēsturisko vērtību inventarizācija un definēšana Talsu vecpilsētā:

Atbilstoši spēkā esošajiem Talsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu 7.2. sadaļai “Kultūras pieminekļu un dabas teritoriju un pieminekļu aizsardzība” pilsētbūvniecības kultūras pieminekļu un to aizsardzības zonas teritorijā var plānot un veikt tikai tādu izmantošanu, tajā skaitā būvniecību, kas neiznīcina kultūras pieminekli vai nepazemina kultūrvēsturiskās ainavas un kultūras pieminekļa vērtību, respektējot apbūves arhitektonisko veidolu, būvju mērogu un apjoma proporcijas.

Iegūt plašāku informāciju par kultūras pieminekļu statusu būvēm un pārliecināties par īpašuma atrašanos valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā vai tās aizsargjoslā var Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes interneta vietnē https://karte.mantojums.lv/?z=15.00000&lng=22.59344&lat=57.24790&object=3050

Ja pilsētbūvniecības kultūras pieminekļu teritorijā tiek plānots veikt vēsturisku ēku pārbūvi, atjaunošanu un remontu, atbilstoši spēkā esošajiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem Talsu novadā:

  • Ēku fasādes ir jāatjauno atbilstoši arhitektoniskās inventarizācijas anketai un būvvaldē ir jāsaņem fasādes krāsu pase;
  • Novada nozīmes kultūrvēsturiskajām ēkām atjauno ēkas krāsojumu, kas atbilst attiecīgās apbūves perioda raksturam, atbilstoši arhitektoniskās izpētes fasāžu krāsu ieteikumiem;
  • Ārsienu apdarē  ir aizliegti plastikāta apdares materiāli un būvniecībā ir maksimāli jāizmanto tādi materiāli, saistvielas un krāsas, kas izmantoti sākotnējās ēkas celtniecībā;
  • Ja pirms spēkā esošo teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu stāšanās spēkā ir veikti būvdarbi, pielietojot vēsturiskajai apbūvei neatbilstošus materiālus, būvvalde var pieprasīt nomainīt neraksturīgos fasāžu apdares materiālus pret būvperiodam vai vēsturiskajai apbūvei atbilstošiem materiāliem;

Plastikāta logi ir nomaināmi pret koka logiem, kuru proporcijas un detalizācijas risinājumi raksturīgi vēsturiski nepārveidotām ēkām attiecīgajā ielas vai kvartāla daļā. Vairāk par logu nomaiņas noteikumiem skatīt ŠEIT

Apbūves noteikumu izpildi un kontroli būvniecības procesā nodrošina Talsu novada būvvalde. Būvdarbi, kas tiek veikti bez būvvaldē akceptētas būvniecības ieceres, ir kvalificējama kā patvaļīga būvniecība.