Saskaņā ar Talsu novada domes 2011. gada 13. janvāra saistošie noteikumi Nr. 2 “Par Talsu novada pašvaldības nodevām” piekto daļu, pašvaldības nodeva par suņu un kaķu turēšanu ir sekojošas:

  • Par viena kaķa turēšanu vienreizēja pašvaldības nodevas likme, veicot mājdzīvnieka reģistrāciju – 2,00 EUR
  • Par viena suņa turēšanu vienreizēja pašvaldības nodevas likme, veicot mājdzīvnieka reģistrāciju – 5,00 EUR

No nodevas ir atbrīvoti:    

  • pensionāri par vienu suni un vienu kaķi;
  • fiziskas personas par viena kaķa un viena suņa turēšanu ārpus pilsētas robežām.

Rekvizīti nodevas apmaksai

Saņēmējs: Talsu novada pašvaldība
Reģistrācijas Nr.: 90009113532
Konta numurs: LV49UNLA0028700130033
AS “SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Maksājuma mērķis: dzīvnieka īpašnieka vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums un informācija, ka tiek maksāta suņa  vai kaķa turēšanas nodeva.