Jaunbūvju būvniecībai un esošo būvju pārbūvei, atjaunošanai, restaurācijai, nojaukšanai, novietošanai, lietošanas veida maiņai bez pārbūves vai konservācijai piemērojamo būvniecības procesu regulē Būvniecības likums, vispārīgie būvnoteikumi un speciālie būvnoteikumi.

Kopš 2020. gada 1. janvāra būvniecības ieceres iesniegšanas, izvērtēšana, saskaņošanas un kontroles process notiek tikai elektroniski būvniecības informācijas sistēmā BIS. BIS sistēmā atbilstoši Būvniecības likuma 24. punktam tiek nodrošināta informācijas aprite starp būvniecības procesa dalībniekiem, uzturēti būvniecības procesam nepieciešamie reģistri un nodrošināti ar būvniecības procesu un reģistriem saistītie elektroniskie pakalpojumi.

Lai sāktu darbu ar būvniecības informācijas sistēmu BIS, ir nepieciešams reģistrēties caur portālu Latvija.lv, apstiprinot personīgo datu sniegšanu e-pakalpojuma sniedzējam – Būvniecības valsts kontroles birojam. Atbildes uz neskaidriem jautājumiem un instrukcijas darbam ar BIS ir iespējams atrast gan būvniecības informācijas sistēmas portālā www.bis.gov.lv, gan Būvniecības valsts kontroles biroja interneta resursos.

Kā sagatavot paziņojumu par būvniecību pašu spēkiem? (https://www.youtube.com/watch?v=4tHzEUivLbs)

Kā pabeigt būvdarbus un pirmsreģistrēt būvi paziņojums par būvniecību gadījumā? (https://www.youtube.com/watch?v=s45xO73UxSI)

Trešo pušu saskaņojumu izveidošana un pievienošana iesniegumam (https://www.youtube.com/watch?v=SJ1Cq6r6CtU)

Termiņi, kādos būvvaldei ir jāizskata iesniegtās būvniecības ieceres, jāpieņem lēmumus un jāizdara atbilstošas atzīmes būvniecības informācijas sistēmā, ir noteikti Būvniecības likumā un Ministru kabineta noteikumos nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”. Atkarībā no būvniecības ieceres būvvalde:

1 mēneša laikā – lemj par būvatļaujas izdošanu, atteikumu izdot būvatļauju vai būvniecības ieceres publisku apspriešanu;

15 darbadienu laikā – veic atzīmi būvatļaujā par tajā ietverto projektēšanas nosacījumu izpildi;

10 darbdienu laikā – lemj par būvniecības ieceres akceptu vai atteikumu akceptēt būvniecības ieceri, ja būvdarbu veikšanai nepieciešama apliecinājuma karte un paskaidrojuma raksts;

5 darbdienu laikā – veic atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;

Ja būvvalde, izskatot iesniegto būvniecības ieceres dokumentāciju, konstatē būtiskas neatbilstības normatīvo aktu vai tehnisko noteikumu prasībām, tā var lūgt precizēt iesniegtos dokumentus un pagarināt lēmuma pieņemšanas termiņu.

Būvniecības process no ieceres apstiprināšanas līdz realizācijai ir iedalīts vairākos secīgos posmos, kuru kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”.  Pirmais posms šajā procesā ir būvniecības ieceres sagatavošana un būvatļaujas saņemšana, iesniedzot būvprojektu minimālā sastāvā. Būvatļaujas saņemšana vēl nenozīmē, ka var uzsākt būvniecību, jo atkarībā no plānotās būvniecības ieceres apjomīguma un ietekmes uz apkārtējo vidi būvatļauja tiek izdota ar nosacījumiem – prasībām būvprojektēšanai, būvdarbu uzsākšanai vai saskaņojumu saņemšanai. Ievērojot būvatļaujā norādītos nosacījums, ir jāizstrādā un jāsaskaņo pilns būvniecības ieceres projekts. Būvdarbus drīkst uzsākt tikai pēc būvvaldes atzīmes veikšanas būvatļaujā par tajā ietverto nosacījumu izpildi. Būvatļaujā ietverto projektēšanas nosacījumu maksimālais izpildes termiņš atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir pieci gadi. Būvniecības procesu noslēdz būves pieņemšana ekspluatācijā. Maksimālais būvdarbu veikšanas ilgums līdz būves nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar vispārīgajiem būvnoteikumiem ir astoņi gadi, bet būvniecības iecerēm, kurām ir veikts paredzētais darbības ietekmes uz vidi novērtējums – pieci gadi.

*Informatīvais materiāls ir sagatavots pēc spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Būvniecības procesu regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanas process ir nepārtraukts, tādēļ atbilstoši veiktajām izmaiņām var mainīties aktuāla informācija.