Talsu novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēdes Nr. 7
22.05.2024. plkst. 9.00
(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:

Talsos

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par saistošajiem noteikumiem Par veselības aprūpes pabalstu”

Ilze Kārklevalka, Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja

2.

Par saistošajiem noteikumiem Pabalsts aprūpes mājās pakalpojuma nodrošināšanai”

Ilze Kārklevalka, Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja

3.

Par saistošajiem noteikumiem Pabalsti bērnu izglītības procesa nodrošināšanai”

Ilze Kārklevalka, Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja

4.

Par saistošajiem noteikumiem Par materiālās palīdzības pabalstiem”

Ilze Kārklevalka, Talsu novada Sociālā dienesta vadītāja

5.

Par Mērsraga Mūzikas un mākslas skolas pievienošanu Mērsraga vidusskolai

Uldis Katlaps, Talsu novada Izglītības pārvaldes vadītājs

6.

Par saistošo noteikumu Grozījumi Talsu novada pašvaldības domes 2023.gada 30.novembra saistošajos noteikumos Nr.20 Iedzīvotāju padomju nolikums”” izdošanu

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

7.

Par pašvaldības dalību biedrībā Reģionālo attīstības centru un novadu apvienība” un Talsu novada pašvaldības domes 2023.gada 29.jūnija lēmuma Nr.270 Par pašvaldības dalību biedrībā Reģionālo attīstības centru apvienība” atzīšanu par spēku zaudējušu

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

8.

Par Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 29. februāra lēmuma Nr. 51 Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA SC GRUPA”” un Talsu novada domes 2022. gada 29.septembra lēmumu Nr.424 Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA TALCE”” atcelšanu

Aija Svarinska, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas īpašumu pārvaldības daļas vides speciāliste

9.

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8801 007 0040 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

10.

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8882 008 0766 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

11.

Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8872 011 0017

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

12.

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8870 002 0037 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

13.

Par nekustamā īpašuma sadali un zemes vienības ar kadastra apzīmējumu  8894 003 0143 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

14

Par nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 8801 013 0276 nodošanu bez atlīdzības Latvijas valsts īpašumā

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

15.

Par mērķdotācijas pašvaldību autoceļiem (ielām) izlietojuma plānu trīs gadu periodam no 2024. gada līdz 2026.gadam Mērķdotācijas indikatīvais plāns” apstiprināšanu

Jānis Pūce, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas īpašumu pārvaldības daļas ceļu speciālists

16.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā  Latvijas Riteņbraukšanas federācija”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

17.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā LATVIJAS VOLEJBOLA FEDERĀCIJA”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

18.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā  Latvijas Vieglatlētikas savienība”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

19.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā Latvijas Kanoe Federācija”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

20.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā LATVIJAS HOKEJA FEDERĀCIJA”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

21.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā Latvijas Futbola federācija”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

22.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā Latvijas Florbola savienība”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

23.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā  Latvijas Biatlona Federācija”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

24.

Par Talsu novada Sporta skolas dalību biedrībā Latvijas badmintona federācija”

Dainis Karols, domes priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos

Informatīvā daļa

25.

Informācija par apmaksātiem un neapmaksātiem rēķiniem un Budžeta komisijas ziņojums

Finanšu un grāmatvedības nodaļa

 

 • Sagatavo, virza un koordinē jautājumus savas kompetences ietvaros izskatīšanai Domes sēdē.
 • Sniedz atzinumu par Pašvaldības budžetu projektu, tajā izdarāmajiem grozījumiem; pārrauga pašvaldības budžeta projekta izstrādāšanas procesu, izskata citu pastāvīgo komiteju sagatavotos budžeta projekta priekšlikumus un iesniedz tos izskatīšanai domes sēdē.
 • Sniedz atzinumu par pašvaldības budžeta grozījumu projektu, kā arī par prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta budžeta ieņēmumu daļa.
 • Sniedz atzinumu par projektiem, kas saistīti ar pašvaldības finanšu resursu izlietošanu, kā arī par domes lēmumu projektiem, ja šo lēmumu izpilde saistīta ar budžetā neparedzētiem izdevumiem vai grozījumiem budžeta ieņēmumu daļā.
 • Sniedz priekšlikumus par pašvaldības īpašuma apsaimniekošanu.
 • Sniedz priekšlikumus un atzinumus par pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 • Sniedz atzinumus par lēmumu projektiem par īpašuma pirmpirkuma tiesību izmantošanu.
 • Izskata un lemj par jautājuma turpmāku virzību par Pašvaldības iesaistīšanos projektos, kuros ir nepieciešams līdzfinansējums.
 • Izskata Pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus.
 • Savas kompetences ietvaros pārrauga Pašvaldības komisiju darbu un sniedz priekšlikumus par komisiju izveidi un likvidēšanu.
 • Veic citus normatīvajos aktos, Domes lēmumos un pašvaldības nolikumā noteiktos pienākumus.
 • Komitejas priekšsēdētājs:

 • Komitejas priekšsēdētāja vietnieks:

 • Komitejas sastāvs:

Antra Grūbe

Antra Grūbe

Deputāte
Ilva Norenberga

Ilva Norenberga

Deputāte
Sandra Pētersone

Sandra Pētersone

Priekšsēdētāja vietniece tautsaimniecības jautājumos
Dainis Karols

Dainis Karols

Priekšsēdētāja vietnieks administratīvajos jautājumos
 • Komitejas sekretāre:

Aija Šprunka

Vecākā lietvede - Kabinets: 435. / 4. stāvs, 2. korpuss
aija.sprunka [at] talsi.lv