Talsu novada domes
Finanšu komitejas sēdes Nr. 11
22.11.2023. plkst. 09.00
(sēde notiks I korpusa Lielajā zālē, Kareivju ielā 7, Talsos)

DARBA KĀRTĪBA:
Talsos

Nr.

Jautājuma nosaukums

Lēmuma projekta sagatavotājs vai ziņotājs

Lemjošā daļa

1.

Par Talsu Kultūras centra lielās zāles nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Dace Obodovska, Talsu kultūras centra direktore

2.

Par iepirkumu līgumu Apstādījumu ierīkošana un kopšana Talsu pilsētas teritorijā” slēgšanu ar SIA JANVĀRI”

Lauris Tīģers, Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs

3.

Par finansējuma piešķiršanu avārijas darbu izmaksu segšanai Talsu novada pašvaldībai piederošajiem īpašumiem no nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem

Jolanta Ivanova, Saimnieciskā nodrošinājumu nodaļas ēku pārvaldības daļas vadītāja

4.

Par saistošo noteikumu Iedzīvotāju padomju nolikums” izdošanu

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

5.

Par atļauju Baibai Baronei-Vanagai savienot amatus

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

6.

Par atļauju Janai Robaldei savienot amatus

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

7.

Par atļauju Jurim Upmalim savienot amatus

Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

8.

Par saistošajiem noteikumiem Par pašvaldības nodevu par būvatļaujas izdošanu vai būvniecības ieceres akceptu”

Ainārs Korulis, Juridiskās nodaļas vadītājas vietnieks tiesvedību un normatīvo aktu izstrādes jautājumos

9.

Par iekšējiem noteikumiem Kārtība, kādā notiek dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšana un pārzināšana”

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

10.

Par Talsu novada pašvaldības iniciatīvu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

11.

Par telpu Skolas ielā 2, Pastendē, Ģibuļu pagastā, Talsu novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanā

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

12.

Par dzīvojamās mājas Selgas ielā 3, Rojā, Rojas pagastā, Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

13.

Par dzīvojamās mājas Jasmīni”, Laidzē, Laidzes pagastā, Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

14.

Par dzīvojamās mājas Ausekļi”, Laucienē, Laucienes pagastā, Talsu novadā sadalīšanu dzīvokļu īpašumos

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

15.

Par nedzīvojamo telpu īpašuma Nr. 1, Tautas nams”, Lībagos, Lībagu pagastā, Talsu novadā, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu

Ilva Jansone, Juridiskās nodaļas vadītāja

16.

Par iepirkuma līguma Maksāšanas paziņojumu par nekustamā īpašuma nodokli drukāšana, sūtījumu sagatavošana 2024., 2025. un 2026.gadā” slēgšanu ar SIA Mailmaster”

Ramona Riekstniece, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vecākā nodokļu administratore

17.

Par zemes vienību piekritību Talsu novada pašvaldībai

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

18.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8815 005 0035

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

19.

Par zemes īpašuma tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā par maksu uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 8817 005 0016

Inga Romaško, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas vadītāja

20.

Par izmaiņām 26.10.2023. Talsu novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 408 Par iepirkuma līguma Talsu novada pašvaldības kapsētu digitalizācija” slēgšanu ar SIA CEMETY””

Ieva Krotova, Īpašumu un vides aizsardzības nodaļas īpašumu pārvaldības daļas  vides speciāliste

21.

Par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu Kapu digitalizācija Strazdes pagastā, Talsu novadā”

Signe Klismeta, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas projektu vadītāja

22.

Par piedalīšanos Centrālā finanšu un līgumu aģentūras izsludinātajā projektu konkursā ar projektu Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana I kārta”

Ina Lībeka, Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas projektu vadības daļas vecākā projektu vadītāja

23.

Par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu

Dace Vaļuka, Personāla vadības nodaļas personāla speciāliste

24.

Par apbūves tiesības izbeigšanu un 2013. gada 4. jūnija Lauku apvidus zemes nomas līguma Nr. RND/2013/L/67 grozījumiem

Evita Kalniņa, Juridiskās nodaļas vecākais jurists

Informatīvā  daļa

25.

Par Talsu novada pašvaldības pamatvajadzību finansēšanu 2024. gadā

Eva Kārkliņa, Talsu novada domes priekšsēdētāja

26.

Par uzturēšanās maksu SIA Dundagas veselības centrs”

Daira Slavinska, Kvalitātes vadības un uzraudzības nodaļas kapitālsabiedrību pārvaldības konsultante

Papildu darba kārtība
Lemjošā daļa
27. Par teritoriālā iedalījuma vienību apvienībām Aigars Šturms, Juridiskās nodaļas
vecākais jurists
Informatīvā daļa
28. Par grozījumiem Talsu novada domes 2022.
gada 8. jūnija lēmumā Nr.259 „Par vēlēšanu
iecirkņu skaitu un to atrašanās vietām”
Agris Purkalns, Talsu novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs
29. Par parakstu vākšanas vietu noteikšanu Agris Purkalns, Talsu novada
vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

 

 

Komitejas sastāvs

 • Eva Kārkliņa, komitejas priekšsēdētāja
 • Māris Rozenbergs, komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 • Sandra Pētersone
 • Gundars Sebris
 • Ilva Norenberga
 • Lauris Pīlēģis
 • Aldis Pinkens
 • Juzefa Kļava
 • Andis Astrātovs
 • Oļegs Solovjovs
 • Dainis Karols
 • Ainis Stūrmanis
 • Antra Grūbe

Komitejas sekretāre: Aija Šprunka, tālrunis +37125689903 , e-pasts aija.sprunka@talsi.lv ​