Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”

(noslēgti pēc 2018. gada 1. jūlija)

Pašvaldības iznomātie īpašumi

Pašvaldības nomātie īpašumi

Saturs tiek gatavots.