Pamatojoties uz Ministru kabineta 2018. gada 19. jūnija noteikumiem Nr. 350 „Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”

(noslēgti pēc 2018. gada 1. jūlija)