Trauksmes celšana – iespēja ikvienam veicināt likumīgu, godprātīgu, atklātu un pārredzamu iestādes darbību, izmantojot tiesības brīvi paust savu viedokli. 

Trauksmes celšanas likums palīdz Latvijas iedzīvotājiem novērst pārkāpumus un kaitējumu sabiedrības interesēm, vienlaikus aizsargājot trauksmes cēlējus no nelabvēlīgām sekām. No 2022. gada 4. februāra Latvijā spēkā ir jauns Trauksmes celšanas likums, kas pārņem ES Trauksmes cēlēju direktīvu, pilnveidojot līdzšinējo pieeju. 

Kas ir trauksmes cēlējs? 

Trauksmes cēlējs – fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu, vai esot praksē, un kurai šīs informācijas sniegšanas dēļ varētu tikt radītas nelabvēlīgas sekas. 

Kā celt trauksmi Talsu novada pašvaldības darbiniekiem? 

Ikviens Talsu novada pašvaldības nodarbinātais var informēt par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes darbībā, lai to laikus novērstu, pirms apdraudēta iestādes reputācija, tai radušies zaudējumi vai tiek iesaistītas kompetentās valsts institūcijas. Tieši darbiniekiem ir iespēja pamanīt iespējamos pārkāpumus un, pateicoties savām profesionālajām zināšanām un pieredzei, novērtēt to bīstamību. 

Izmantojot ziņošanai iekšējo trauksmes celšanas sistēmu, ziņojums nonāk vistuvāk „problēmas cēlonim” un paustās bažas var operatīvi izvērtēt, kā arī novērst iespējamo pārkāpumu vai identificēt sistemātiska rakstura trūkumus. 

Par kādiem pārkāpumiem var celt trauksmi?

Trauksmes celšanas likums nosaka, ka trauksmi var celt par dažādiem pārkāpumiem, tostarp:

 • amatpersonu bezdarbību, nolaidību, dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu vai citu prettiesisku darbību;
 • korupciju;
 • publiskas personas finanšu līdzekļu vai mantas izšķērdēšanu;
 • darba drošības apdraudējumu;
 • pārkāpumiem publisko iepirkumu jomā.

Kas nav uzskatāma par trauksmes celšanu?

Par trauksmes celšanu nav uzskatāma:

 • apzināta nepatiesu ziņu sniegšana;
 • valsts noslēpumu saturošas informācijas izpaušana;
 • ziņošana tikai par personīgu interešu aizskārumu, nevis pārkāpumu, kas skar kādu sabiedrības grupu;
 • tādu ziņu sniegšana, kas nav gūtas saistībā ar trauksmes cēlēja profesionālo darbību;
 • juridiskas personas iesniegts trauksmes cēlēja ziņojums;
 • u.c. Trauksmes celšanas likuma trešā panta 3. daļā noteiktie gadījumi.

Kā noformēt trauksmes cēlēja ziņojums?

Ziņojumu vislabāk sagatavot, aizpildot Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu. Ziņojumu var iesniegt arī iesnieguma formā, norādot, ka tas ir trauksmes cēlēja ziņojums.

Trauksmes cēlēja ziņojumā norāda savu vārdu, uzvārdu  un kontaktinformāciju.

Lai trauksmes cēlējs varētu saņemt likumā paredzētās aizsardzības garantijas un varētu notikt likumīga tā personas datu apstrāde, ziņojumam ir jābūt parakstītam (pašrocīgi vai ar drošu elektronisko parakstu , ja to iesniedz elektroniski). Ziņojums nav jāparaksta, ja to iesniedz tīmekļvietnē www.trauksmescelejs.lv atbilstoši Trauksmes celšanas likumam.

Trauksmes celšanas kārtība Talsu novada pašvaldībā

Ar 2022. gada 28. aprīļa Talsu novada domes lēmumu Nr. 164 apstiprināti noteikumi Nr. 2 Par iekšējās trauksmes celšanas sistēmu Talsu novada pašvaldībā”.

Kā celt trauksmi Talsu novada pašvaldības kā kompetentajā institūcijā? 

Ikviens iedzīvotājs var informēt Talsu novada pašvaldību par iespējamu, sabiedrībai būtiskas intereses skarošu pārkāpumu iestādes kompetences jomās. Padotības iestādē nodarbinātais var vērsties augstākā iestādē kā kompetentajā institūcijā. 

 Trauksmes cēlēja ziņojumu Talsu novada pašvaldībā var iesniegt:

 1. Izmantojot e-pastu trauksme@talsi.lv;
 2. Papīra dokumenta formā, nosūtot pa pastu vai klātienē ievietojot slēgtā aploksnē (ar norādi Trauksmes cēlēja ziņojums”) un iemetot ziņošanas pastkastē:

  1. ​​​pašvaldības Centrālās administrācijā Talsos, Kareivju ielā 7;

  2. Dundagas klientu apkalpošanas centrā Pils ielā 5-1 Dundagā;

  3. Rojas klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku iela 3, Rojā;

  4. Mērsraga klientu apkalpošanas centrā Zvejnieku iela 2, Mērsragā.

 3. Ziņojot mutvārdos Kontaktpersonai (ziņotāja klātbūtnē ziņojums tiek noformēts rakstveidā).

 4. Ar elektroniskās formas starpniecību tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv,
 5. Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejuplādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu.
 6. Izmantojot vispārējos saziņas kanālus ar iestādi (pa pastu uz iestādes adresi, uz iestādes e-pastu vai e-adresi)

Tīmekļvietnē trauksmescelejs.lv iespējams lejuplādēt Trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu

Ziņojumu papīra formā pašrocīgi paraksta. Trauksmes cēlēja ziņojumu, ko nosūta e-pastā, paraksta ar elektronisko parakstu.  

Kas notiek pēc ziņojuma iesniegšanas?

Pēc ziņojuma saņemšanas vispirms tiek noteikts, vai tas ir Pašvaldības kompetencē. Ja saņemtais trauksmes cēlēja ziņojums nav Pašvaldības kompetencē, 10 (desmit) dienu laikā no saņemšanas dienas ziņojumu pārsūta izskatīšanai pēc piekritības citai iestādei un par to rakstveidā informē iesnieguma iesniedzēju.

Ja ziņojuma izskatīšana ir Pašvaldības kompetencē, 7 (septiņu) dienu laikā tas tiek izvērtēts, lai noteiktu, vai tas ir trauksmes cēlēja ziņojums. Ja ziņojums pirmsšķietami atbilst trauksmes cēlēja ziņojumam, tiek pieņemts lēmums par tā atzīšanu par trauksmes cēlēja ziņojumu. Par pieņemto lēmumu ziņojuma iesniedzējs tiek informēts 3 (trīs) dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

Pēc ziņojuma atzīšanas par trauksmes cēlēja ziņojumu, tiek nodrošināta personas datu vai citas informācijas, kas atklāj trauksmes cēlāja identitāti vai tās fiziskās personas vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs, pseidonimizēšana.

Par trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas gaitu trauksmes cēlēju informē ne vēlāk kā 2 (divu) mēnešu laikā no dienas, kad ziņojums atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu.

Pēc tam, kad trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšana ir pabeigta, Pašvaldība informē trauksmes cēlēju par konstatētajiem faktiem un pieņemto lēmumu vai veiktajām darbībām.

Ja ziņojums netiek atzīts par trauksmes cēlēja ziņojumu, tas tiek reģistrēts Pašvaldībās lietvedībā un izskatīts vispārējā kārtībā, par rezultātu iesniedzējs tiek informēts, ja viņš ir norādījis, ka vēlas tikt informēts par izskatīšanas rezultātu.

Kā aizsargā trauksmes cēlējus?

Personām, kuras cēlušas trauksmi Trauksmes celšanas likuma noteiktajā kārtībā, kā arī viņu radiniekiem un saistītajām personām, likums paredz pienācīgu aizsardzību, tostarp identitātes aizsardzību, aizsardzību pret trauksmes celšanas dēļ radītajām nelabvēlīgajām sekām, valsts nodrošinātu juridisko palīdzību, atbrīvošanu no juridiskās atbildības par trauksmes celšanu, kā arī citas aizsardzības garantijas.

Talsu novada pašvaldības kontaktpersona trauksmes celšanas jautājumos ir: