Talsu novada domi veido 19 deputāti. Deputātus ievēlē iedzīvotāji. Novada domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Dome pārstāv iedzīvotāju intereses pašvaldības un valsts līmenī.

Novada domi vada priekšsēdētājs un viņa vietnieki. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī ceturtdienās.

Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un  komisijas.

Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Talsu novada pašvaldības administrācija.

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, ir izveidots Apmeklētāju pieņemšanas centrs.