Novadā

Viens no redzamākajiem izaicinājumiem, saglabājot kultūrvēsturiskās apbūves autentiskumu un veicinot harmoniskas pilsētvides attīstību novadā, ir neatļauta vēsturisko logu aizstāšana ar vides kontekstam neatbilstošu materiālu un detalizācijas logiem, kas vizuāli degradē ēku un pilsētvides ainavu. Logu vizuālais un konstruktīvais risinājums būtiski ietekmē ēkas ārējo izskatu un ielas apbūves vai kvartāla kopiespaidu. Tādēļ ēkām, kas ir kultūras pieminekļi vai atrodas kultūras pieminekļu teritorijā, logu maiņa ir jāsaskaņo būvvaldē un, izstrādājot būvniecības ieceres skici, ir jāvadās pēc spēkā esošiem teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, kas nosaka gan pieļaujamos logu materiālus un konstrukcijas, gan to proporcijas un stikla virsmas dalījumus.

Kādus materiālus drīkst izmantot logu atjaunošanā?

Apsverot logu maiņu vai restaurāciju ēkām, kas ir kultūras pieminekļi vai atrodas kultūras pieminekļu teritorijā, ir svarīgi ņemt vērā apbūves vides kontekstu, jo tas nosaka gan pieļaujamos materiālus un konstruktīvos risinājumus, gan vēlamo detalizāciju. Fasādēs, kas ir redzamas no ielas, publiski pieejamiem sabiedrisku ēku pagalmiem, laukumiem, promenādēm, parkiem, dārziem, Talsu un Sabiles pilsētvides ainavu veidojošiem pakalniem, drīkst izmantot tikai koka logus ar apkārtējai apbūvei raksturīgu un vēsturiski nepārveidotu proporciju, spraišļojumu un cita veida detalizāciju1. Tikai tām kultūrvēsturisko ēku daļām, kuru fasādes nav redzamas no publiski pieejamas ārtelpas būvvalde var izsniegt saskaņojumu iebūvēt alumīnija vai koka pakešu iekšlogus, ja tiek saglabāts koka ārloga vēsturiskais izskats un ar jaunā iekšloga konstrukcijas risinājumu netiek vizuāli sabojāts vēsturiskā loga izskats2. Tas nozīmē, ka jaunajam iekšloga rāmim, skatoties no ārtelpas, ir jābūt neuztveramam.

Kā veidot loga dizainu vēsturiskai ēkai?

Ēkām, kas ir kultūras pieminekļi vai atrodas kultūras pieminekļu teritorijā, ir maksimāli jāsaglabā vai jāatjauno to autentiskais izskats. Tādēļ, restaurējot vai nomainot kultūrvēsturiskai ēkai bojātus logus, logiem vizuāli un konstruktīvi ir jāatbilst to vēsturiskajam izskatam3. Ja esošie, vēsturiski autentiskie logi ir saglabājušies labi, logu ir ieteicams restaurēt. Kritiski bojātus vēsturiskos logus izgatavo no jauna, izveidojot precīzu vēsturiskā loga kopiju3 un saglabājot loga konstrukcijas dalījumu loga rāmī un vērtnēs4. Taču gadījumos, kad ēkas vēsturiskie logi jau zuduši vai kultūras pieminekļu teritorijā tiek veidota jaunbūve, par paraugu loga konstrukcijai un dizainam kalpo noteiktajai videi - ielai vai apbūves kvartālam - visraksturīgākā un vēsturiski atbilstošāka loga forma un loga virsmas dalījums5. Ja ēkai vēsturiski ir bijuši slēģi, tie arī ir jāatjauno pēc vēsturiskiem paraugiem, izmantojot autentiskas eņģes un viras vai to kopijas6. Katrai fasādi raksturojošai būvdetaļai ir sava nozīme, radot pievilcīgu un harmonisku vides kopiespaidu.

Logu nomaiņas infografika

Kā saskaņot logu nomaiņu vai restaurāciju ēkai, kas ir kultūras piemineklis vai atrodas kultūras pieminekļu teritorijā?

Lai saskaņotu logu maiņu ēkai, kas ir kultūras piemineklis vai atrodas kultūras pieminekļu teritorijā, būvvaldē ir jāiesniedz būvniecības iecere – paskaidrojuma raksts. Ja tiek plānota logu nomaiņa vai restaurācija ēkai, kas celta līdz 1940. gadam, risinājuma skicē ir jāiekļauj detalizēta informācija par loga pretskatu, šķērsgriezumu, profilu un furnitūru, kā arī informāciju par plānotajiem materiāliem, krāsām un darbu metodiku7 un jāpievieno esošās situācijas fotofiksācija. Kultūrvēsturisku ēku gadījumā ieceres izstrādei ir jāpiesaista atbilstošā projektēšanas jomā sertificēts būvspeciālists – arhitekts vai restaurators, kā arī ir jāsaņem Nacionālās kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu. Atbilstoši normatīvajam regulējumam sastādītā būvniecības iecere ir jāiesniedz elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā8. Ja tomēr ir radušās šaubas par paskaidrojuma raksta detalizāciju konkrētajai situācijai, vēlams uzdot jautājumu būvvaldē (būvvaldes kontakti saziņai – e-pasts: buvvalde@talsi.lv, tālr.: +371 25669698).

Atbalsts vēsturisko logu atjaunošanai

Ja ēka ir kultūras piemineklis vai atrodas kultūras pieminekļu teritorijā, ir iespējams pieteikties Talsu novada pašvaldības līdzfinansējumam vēsturisko logu restaurācijai vai ēkas būvniecības periodam neatbilstošu logu nomaiņai. Līdzfinansējumu piešķir konkursa kārtībā. Plašāku informāciju par pieteikšanās kārtību, līdzfinansējuma apmēru un konkursa nolikumu var meklēt Talsu novada pašvaldības mājas lapā (Novads → Uzņēmējdarbība → Līdzfinansējuma piesaiste → Līdzfinansējums vēsturisko ēku atjaunošanai) un Talsu novada Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā.

Logiem kā fasādi raksturojošiem elementiem ir ne tikai būtiska nozīme ēkas, bet arī pievilcīgas pilsētvides kopainas saglabāšanā. Būvvalde aicina izturēties atbildīgi pret kultūras vērtībām, kas ir saglabājušās pilsētvidē, un konsultēties pirms izmaiņu veikšanas ar mūsu speciālistiem.

Noderīgas saites

1 Saskaņā ar Talsu novada Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu” (TIAN) 7.3. sadaļas 622.5.12. punktu.
2 Turpat 622.517. punkts.

3 Turpat 622.5.13. punkts.
4 Turpat 622.5.15. punkts.
5 Turpat 622.5.14. punkts.
6 Turpat 622.5.19. punkts.
7 Turpat 622.5.20. punkts.
8 Saskaņā ar Būvniecības likuma 14. panta 1. punktu.