Novadā

21. februārī Talsu novada pašvaldības domē tiks skatīts 2024. gada pašvaldības budžeta projekts. Tā sagatavošana bijusi saspringta un prasīs nepopulāru lēmumu pieņemšanu, tai skaitā arī amata vietu skaita un atalgojuma samazināšanu.

Izdevumu pieaugumam ir vairāki iemesli: samazināta dotācija no Pašvaldību izlīdzināšanas fonda (PFIF), atalgojuma izdevumu pieaugums, tai skaitā minimālā atalgojuma kāpums un pedagogu darba algas minimālās likmes pieaugums, amata vietu un darba algu līmeņu pieaugums, pieaugušie kredītprocentu maksājumi un pērn neapgūtais publiskais finansējums vairākos attīstības projektos.

Samazināta dotācija no PFIF

Lai arī šogad ir palielinājušies plānotie ieņēmumi no vairākām budžeta ieņēmumu kategorijām, tomēr par 2 406 254 eiro ir samazinājusies dotācija no PFIF. Dotācijas apmēru aprēķina, vērtējot katras pašvaldības vērtētos ieņēmumus un pašvaldības izdevumus raksturojošus kritērijus: iedzīvotāju skaits, bērnu skaits vecumā līdz 6 gadiem, bērnu un jauniešu skaits vecumā no 7 līdz 18 gadiem, darbspējas vecumu pārsniegušo iedzīvotāju skaits, teritorijas platība. Šogad Talsu novada pašvaldība dotāciju saņems 8 442 403 eiro apmērā (2023. gadā: 10 848 657 eiro).

Pieauguši izdevumi atlīdzībai

Salīdzinot 2024. gada budžeta plānu ar 2023. gada budžeta plānu, ir pieauguši pašvaldības darbinieku atlīdzības izdevumi (par 5 066 869 eiro) un arī pašvaldībā nodarbināto skaits (no 1391 amata vietas 2022. gadā līdz 1470 amata vietām 2024. gadā). Atlīdzības izdevumiem 2024. gadā tiks izlietoti 40 511 307 eiro vai 56,31%.

Pašvaldības Amatu katalogā palielinājies amata vietu skaits vairāku iemeslu dēļ – izveidotas astoņas jaunas amatu vietas Centrālajā pārvaldē, katalogā tika iekļauti visi amatiermākslas kolektīvu vadītāji (21 amatu vieta), kas iepriekš tajā nebija iekļauti, kā arī palielinājās Talsu pilsētas pārvaldes darbinieku skaits līdz 29, jo pārvaldē iekļauti administratori un apkopēji, kas nodrošina Talsu pilsētas sporta infrastruktūras uzturēšanu. Šo pakalpojumu līdz tam nodrošināja pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA „Talsu namsaimnieks”, bet, lai taupītu līdzekļus, tika nolemts šos pienākumus uzdot pārvaldei.

Šajā gadā pieaugusi arī valstī noteiktā minimālā mēneša alga. 2024. gada budžetā minimālās algas pieaugums no 620 līdz 700 eiro sastāda 756 000 eiro.

Tāpat šajā gadā pieaudzis finansējums pedagogu atalgojumam: lai arī pedagogu atalgojumu nodrošina valsts mērķdotācija, tomēr arī pašvaldība tajā iegulda savu finansējumu. Šajā gadā, pieaugot pedagogu atalgojuma likmei, pašvaldība pedagogu (gan vispārējās izglītības skolu, gan profesionālās ievirzes skolu) atalgojumam novirzīs 1 914 703 eiro.

Palielinājušies procentu maksājumi par aizņēmumiem

Talsu novada pašvaldība allaž ir atbildīgi piegājusi aizņēmumu ņemšanai. Tās kredītportfelis ir ap 7% (saistību apmērs procentuāli no plānotajiem pamatbudžeta ieņēmumiem), bet pieļaujamais tā apmērs ir 20%.

Tomēr, par spīti pārdomātajai aizņēmumu ņemšanas politikai, ir būtiski pieauguši procentu maksājumi Valsts kasei. Šī situācija ietekmējusi pilnīgi visus kredītņēmējus Latvijā, tai skaitā arī pārējās pašvaldības.

Ja 2022. gadā pašvaldība kredītprocentos maksāja 25 941,51 eiro, bet 2023. gadā – jau 502 150 eiro, tad 2024. gadā tie plānoti 882 998 eiro apmērā.

Neapgūts publiskais finansējums attīstības projektiem

Būvprojektu izstrādātāju un būvuzņēmēju darba kvalitātes dēļ līdz 2023. gada beigām paredzētajā apjomā netika apgūts publiskais finansējums vairāku attīstības projektu īstenošanai. Tas nozīmē, ka neapgūtie līdzekļi ir jāiekļauj šī gada pašvaldības budžetā. Šim mērķim kopējais nepieciešamais finansējums ir 2 371 837 eiro.

Kur palika 9 000 000 eiro?

2022. gada beigās naudas līdzekļu atlikums pašvaldības budžetā bija 9 274 144 eiro. No tiem ap 5 500 000 eiro bija finansējums jau konkrētiem mērķiem, kas nav novirzāmi citu izdevumu segšanai. Tas ir, iesāktie projekti, mērķdotācijas, Dabas resursu nodokļa ieņēmumi, Ceļu fonda atlikums. Savukārt 3 774 144 eiro bija ieņēmumi no PFIF un Iedzīvotāju ienākuma nodokļa. Šie līdzekļi tika izlietoti dažādu izdevumu segšanai, tai skaitā arī darba algu un nodokļu apmaksai, kas izveidojās saskaņā ar valstī noteiktās minimālās algas pieauguma (tolaik minimālās algas pieaugums bija no 500 līdz 620 eiro).

2023. gada beigās naudas līdzekļu atlikums bija 5 545 467 eiro.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi,

ka šī gada budžeta sabalansēšanai plānots pieņemt sāpīgus lēmumus, kā sekas izjutīs gan iedzīvotāji, gan arī pašvaldības darbinieki. Šobrīd izstrādātais rīcības plāns finanšu situācijas stabilizēšanai, kas saistīts arī ar pašvaldībā esošo amata vietu skaita samazinājumu par 25% un atalgojuma samazināšanu par 10% visiem pašvaldībā strādājošajiem no 7 algu grupas un uz augšu, budžeta līdzekļus ļaus ietaupīt no maija. Lai tie radītu izdevumu samazinājumu no gada sākuma,  taupības pasākumi bija jāveic jau pērn, kas mazinātu finanšu ietekmi uz 2024. gada budžetu.