Novadā

21. februārī Talsu novada pašvaldības domes sēdē tiks skatīts šī gada pašvaldības budžets. Lai tas būtu sabalansēts, bez deficīta, domes deputātiem nācās pieņemt virkni nepopulāru lēmumu, kas iekļauti pašvaldības rīcības plānā finanšu situācijas stabilizēšanai. Lai arī sākotnēji pašvaldības izdevumu samazināšanai bija paredzēts noteikt algas samazinājumu 10% apmērā pašvaldības darbiniekiem, līdztekus strauji samazinot pašvaldības amatu vietu skaitu par 25%, tomēr domes sēdē atbalstu guva alternatīvs priekšlikums. No 1. aprīļa pašvaldības darbiniekiem noteikta četru darba dienu nedēļa. Tas gan neizslēdz amata vietu skaita samazinājumu – tas plānots līdz 25% apmērā un tiks veikts pakāpeniski, izvērtējot reorganizācijas pamatotību.

Lai mazinātu pašvaldības izdevumus ilgtermiņā un sabalansētu 2024. gada budžetu, Finanšu ministrija Talsu novada pašvaldībai ir lūgusi izstrādāt rīcības plānu, kurā iekļautas konkrētas darbības pašvaldības izdevumu samazinājumam.

Noteiks četru dienu darba nedēļu un samazinās amatu vietas

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Andis Āboliņš, skatot rīcības plānu pašvaldības domes sēdē, informēja, ka sākotnēji sagatavotajā dokumentā ir veiktas izmaiņas. Līdz šim bija paredzēts straujš 25% amata vietu un 10% atalgojuma samazinājums pašvaldībā strādājošiem, kuriem atalgojuma grupa ir no 7 un uz augšu. Tagad pieņemts cits lēmums: no 1. aprīļa līdz gada beigām pašvaldībā strādājošajiem noteiks četru dienu darba nedēļu (atalgojuma samazinājums šajā gadījumā būs 20%), to attiecinot uz tām amatu kategorijām, kur iespējams nodrošināt iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu nepārtrauktību.

Pašvaldībā paredzēta pakāpeniska un izsvērta amatu vietu samazināšana līdz 25%. To plānots sākt ar Centrālo pārvaldi, pēc tam secīgi pievēršoties iestādēm, pilsētu un pagastu pārvaldēm.

Pirmās izmaiņas, kas attiecas uz amatu vietu samazinājumu Centrālajā pārvaldē, Amatu katalogā tiks veiktas jau 29. februāra pašvaldības domes sēdē.

No 1. aprīļa domes vadības un deputātu atalgojums tiks samazināts par 10%. Lai gan atsevišķu deputātu ierosinājums bija noteikt atalgojuma samazinājumu 20% apmērā no 1. marta, tomēr domes deputātu vairākums to neatbalstīja. Arī komisiju locekļu atalgojums no 1. aprīļa tiks samazināts par 10%.

Pašvaldībā strādājošajiem no 1. marta no 30% līdz 5% samazinātas piemaksas, netiks izmaksātas naudas balvas un pabalsts aizejot atvaļinājumā, tiks samazinātas darbinieku atalgojuma grupas.

Pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājiem tiks samazināta slodze, piemērojot 0,9 koeficientu, slodžu samazinājums skars arī pašvaldības finansētos skolu, tai skaitā arī mākslas, mūzikas un sporta skolu pedagogus, samazinās izglītības iestāžu vadības atalgojumu, par bāzi ņemot vispārējās izglītības pedagogu zemāko algas likmi. Tiks noteikts vienots piemaksas apmērs izglītības iestāžu ārstniecības personām atbilstoši darba stāžam no 1% līdz 3% no noteiktās mēnešalgas.

Atlīdzības noteikumos saglabāts Ministru kabineta noteikumos minētais nosacījums par speciālo medicīniski optisko redzes korekcijas līdzekļu kompensēšanu reizi divos gados (50% apmērā, bet ne vairāk par 100 eiro) un pabalsts sakarā ar ģimenes locekļa vai apgādājamā nāvi (100 eiro apmērā).

Samazinātas pašvaldības līdzfinansējuma iespējas iedzīvotāju iniciatīvām

Līdz šim Talsu novada pašvaldība ik gadu nodrošinājusi iedzīvotājiem iespēju piesaistīt pašvaldības līdzfinansējumu dažādām aktivitātēm: daudzdzīvokļu dzīvojamo namu pagalmu labiekārtošanai, vēsturisko ēku atjaunošanai, uzņēmējdarbības attīstīšanai, kultūras un tūrisma projektu idejām. Ir bijusi nodrošināta stipendiju piešķiršana jaunajiem speciālistiem pedagoģijā un ārstniecībā. Šajā gadā šie atbalsta mehānismi, kā to paredz rīcības plāns, nebūs pieejami, bet iedzīvotāji varēs pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Tāpat būs pieejams pašvaldības līdzfinansējums biedrību īstenotajiem projektiem.

No 1. septembra būs samazināts atbalsts arī izglītojamo ēdināšanas izmaksu segšanai. Līdz šim pašvaldība, papildus valsts atbalstam, brīvpusdienas nodrošināja bērniem sešu gadu vecumā pirmsskolas izglītības iestādēs un 5.–7. klašu skolēniem. Deputātu vairākums neatbalstīja priekšlikumu par atbalsta saglabāšanu esošajā apmērā, bet solīja, finanšu situācijai stabilizējoties un apzinoties šī atbalsta prioritāti, šo jautājumu pārskatīt.

Jaunajā mācību gadā pusdienu apmaksa tiks nodrošināta 1.–4. klašu skolēniem, ko paredz valsts, kā arī tā tiks saglabāta bērniem, kuriem nepieciešama uztura korekcija, pamatojoties uz ārsta noteiktu diagnozi „smaga pārtikas nepanesība”, un bērniem, kuri apgūst speciālās izglītības programmas. Ēdināšanas izmaksas turpinās segt arī daudzbērnu ģimenēm.

Lūgs aizņēmumus Valsts kasē

Pēc sarunām ar Finanšu ministriju, pašvaldība Talsu pamatskolas pārbūvei nepieciešamos 1 425 600 eiro plāno ņemt kā aizņēmumu no Valsts kases, tā samazinot finansiālo slogu uz pašvaldības pamata budžetu. Savukārt, lai samazinātu pieaugošo procentu maksājumu ietekmi, pašvaldība Valsts kasē lūgs veikt grozījumus noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. gadā plānotos pamatsummas maksājumus ne vairāk kā par aizdevuma procentu maksājuma pieaugumu, kas veidojas starp 2023. gada aizdevuma procentu kopsummu un 2024. gada aizdevuma procentu kopsummu, tas ir, 311 013,82 eiro.

Budžeta sabalansēšanai Talsu novada pašvaldība lūgs valsts aizņēmumu finanšu vadībai 2 000 000 eiro apmērā, bet, lai tas tiktu piešķirts, pašvaldībai būs jāstrādā, stingri vadoties pēc izstrādātā rīcības plāna, kas ļaus šī gada laikā stabilizēt finanšu situāciju.