Statuss:
Noslēdzies

Projekta nosaukums, fonds, Nr. Projekts „Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā” LLI – 449, Eiropas reģiona attīstības fonds/ Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma  2014. – 2020.gadam

Projekta īstenotājs Projekta vadošais partneris – Kurzemes plānošanas reģions, sadarbībā ar 7 partneriem no Latvijas un Lietuvas:

Projekta vadītājs un speciālists Projekta vadītāja: Katrīne Megne
tel. +371 25740309, e-pasts: katrine.megne@talsi.lv

Atbildīgās un sadarbības iestādes VARAM

Darbu veicēji Autoruzraugs: SIA „Enviroprojekts”
Būvdarbu veicējs: SIA „Valkas melorācja”
Būvuzraugs: IK „Uldis Mednis”

Mērķi un uzdevumi Projekta mērķis ir uzlabot ezeru resursu apsaimniekošanas un pārvaldības efektivitāti.

Projekts aptver 8 ezerus un vienu ūdenstilpni Kurzemē, un 3 ezerus Ziemeļlietuvā. Pārrobežu sadarbība dabas resursu apsaimniekošanā nodrošinās informācijas un pieredzes apmaiņu, kā arī vienotu platformu izglītojošām un informējošām aktivitātēm. Rezultātā uzlabosies ezeru apsaimniekošana un pārvaldība, tiks uzturēta zaļā infrastruktūra un iegādāts aprīkojums.

Projekta ietvaros ir pārbūvētas Sasmakas ezera slūžas, lai samazinātu plūdu risku un nodrošinātu fiksētu ūdens līmeni. Esošās slūžas bija avārijas stāvoklī, realizējot projektu ir nodrošināts stabils ūdens līmenis, nodrošinot piemērotu vidi dažādu zivju sugu attīstībai un putnu ligzdošanas vietu saglabāšanai.

Talsu novada pašvaldība ir īstenojusi Sasmakas ezera ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumu izstrādi. Noteikumu izstrāde dos iespēju uzlabot ezera pārvaldību, lai nodrošinātu ūdeņu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanos, saglabātu un uzlabotu ezera ekoloģisko kvalitāti, kā arī saskaņotu ezera lietotāju intereses.

Sasmakas ezera ekspuatācijas (apsaimniekošanas) noteikumus izstrādāja SIA „Saldūdeņu risinājumi”.

Finansējums Projekta kopējais finansējums: 982 754,99 EUR
ERAF finansējums: 834 491,70 EUR
Talsu novada pašvaldības finansējums: 200 000,00 EUR

Īstenošanas laiks 1.03.2020.–31.05.2023.

Publicitāte Augstākminētā informācija atspoguļo autora viedokli un Latvijas–Lietuvas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Saite uz programmas vietni: www.latlit.eu
Saite uz oficiālo ES vietni: www.europa.eu

https://talsunovads.lv/zinas/novada/uzsakta-sasmakas-ezera-sluzu-parbuve/
https://talsunovads.lv/zinas/novada/talsu-novada-pasvaldiba-istenojusi-sasmakas-ezera-sluzu-parbuvi/

 https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/uzsakta-sasmakas-ezera-apsaimniekosanas-noteikumu-izstrade