Projekta nosaukums, fonds, Nr.

Dundagas pils laukuma labiekārtošana"

Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai

Projekta īstenotājs

Talsu novada pašvaldība

Projekta vadītājs un speciālists

Projektu vadītāja Signe Klismeta, tel. +371 25699448, e-pasts signe.klismeta@talsi.lv

Atbildīgās un sadarbības iestādes

Lauku atbalsta dienests

Darbu veicēji

 

Mērķi un uzdevumi

Projekta mērķis ir Dundagas pils infrastruktūras sakārtošana publiskai pieejamībai. Dundagas vēsturiskā centra laukuma labiekārtošana nodrošinās ne tikai kvalitatīvu, sakoptu un drošu pieejamību vietējiem iedzīvotājiem un viesiem, bet arī veicinās ārtelpas sabiedrisko aktivitāšu dažādošanu.

Projekta ietvaros paredzēts atjaunot laukuma segumu, kāpnes, izveidot vairākus gājēju celiņus, kā arī demontēt un uzstādīt jaunus soliņus un atkritumu urnas.

Finansējums

Kopējās izmaksas: EUR 116 579,66

Publiskais finansējums EUR 81 605,76

Pašvaldības līdzfinansējums EUR 34 973,90

Īstenošanas laiks

01.06.2024 - 31.12.2025.

Publicitāte

 https://www.talsunovads.lv/lv/jaunums/labiekartos-dundagas-pils-laukumu

 
Logo ansamblis. Eiropas Savienība, Nacionālais attīstības plāns, Ziemeļkurzemes Biznesa asociācija