Talsi Publiskās apspriešanas

Līdz 18. aprīlim Talsu novada pašvaldība aicina iedzīvotājus izteikt viedokli par diviem saistošo noteikumu projektiem: „Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā” un „Par kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību tirgus noteikumus”.

Saistošie noteikumi „Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā” noteiks vienotu kārtību, kādā Talsu novada pašvaldība organizēs zvejas tiesību izmantošanu un piešķirs rūpnieciskās zvejas nomas tiesības un zvejas rīku limitus, kā arī izsniegs zvejas atļauju (licenci) un zvejas dokumentus Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos  un Talsu novada administratīvās teritorijas iekšējos ūdeņos.

Savukārt saistošie noteikumi „Par kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana, piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību tirgus noteikumus” noteiks kārtību, kādā Talsu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā tiks saskaņota jauna tirgus izveidošana, kā tiks piešķirts, mainīts vai atcelts tirgus statuss, kā arī tirgus noteikumu saskaņošanas kārtība.  

Viedokļus un priekšlikumus par saistošo noteikumu projektu aicinām nosūtīt  līdz 18. aprīlim 17.00 uz e-pasta adresi pasts@talsi.lv vai vēstulē uz adresi Kareivju iela 7, Talsi, LV-3201, norādot attiecīgā saistošo noteikumu projekta nosaukumu, par kuru tiek izteikts viedoklis: „Par rūpnieciskās zvejas tiesību iznomāšanas kārtību Talsu novadā” vai Par kārtību, kādā tiek saskaņota jauna tirgus izveidošana,  piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Talsu novada pašvaldību tirgus noteikumus”.

Pēc noteiktā termiņa saņemtie viedokļi netiks izskatīti.

Saņemtos viedokļus par saistošo noteikumu projektu pašvaldība apkopos un atspoguļos attiecīgo noteikumu projekta paskaidrojuma rakstā, virzot tālāk izskatīšanai domes komitejās un domes sēdē.

Ar Talsu novada pašvaldības saistošo noteikumu projektiem var iepazīties šeit.