Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Tiesības saņemt vienreizēju apbedīšanas pabalstu ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas, kuras pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Talsu novads, apbedīšanu.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Tiesības saņemt pabalstu apbedīšanai ir personai, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bijusi Talsu novads. Pabalstu piešķir un izmaksā gadījumos, ja mirušai personai ir bijis noteikts trūcīgas mājsaimniecības statuss un nav tiesību uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras apbedīšanas pabalstu. Persona, kura uzņēmusies veikt mirušās personas apbedīšanu, Sociālajā dienestā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz:
  - iesniegumu;
  - Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtu miršanas apliecības atvasinājumu vai dublikātu;
  -izziņu no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras par atteikumu piešķirt apbedīšanas pabalstu.
  Pabalsts jāpieprasa ne vēlāk kā viena mēneša laikā no miršanas apliecības izsniegšanas dienas un tas tiek izmaksāts viena mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

 2. Pakalpojuma saņemšana
  Pabalsta apmērs ir 175,00 euro.

Saņemt pakalpojumu