Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Patversmes pakalpojums ir maksas pakalpojums, kas nodrošina īslaicīgu diennakts uzturēšanos pilngadīgām personām bez patstāvīgas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušām personām vai ģimenēm.

Procesa apraksts

 1. Pakalpojuma pieprasīšana
  Lai personu uzņemtu Patversmē, personai jāiesniedz iesniegums un jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Atsevišķos gadījumos personas var uzņemt patversmē bez personu apliecinošu dokumentu uzrādīšanas, ja persona objektīvu apstākļu dēļ tos nevar uzrādīt.
  Trīs darba dienu laikā pēc uzņemšanas Patversmē klienta pienākums ir konsultēties ar sociālo darbinieku.
  Personas, kuras reģistrētas rindā pašvaldības palīdzības saņemšanai dzīvokļu jautājumā un ir bez noteiktas dzīvesvietas, var uzturēties Patversmē līdz dzīvojamās telpas piešķiršanai.

 2. Apstrādes solis
  Klientam, uzturoties Patversmē, ir pienākums veikt līdzdalības maksājumu par katru Patversmē pavadīto diennakti, saskaņā ar domes lēmumu.
  Persona var uzturēties Patversmē 30 diennaktis kārtējā gadā bez maksas. Ja persona pilda normatīvajos aktos noteiktos klientu līdzdarbības pienākumus, sociālais dienests, pamatojoties uz individuālo rehabilitācijas plānu, var pagarināt klienta bezmaksas uzturēšanās laiku Patversmē, nepārsniedzot 60 diennaktis kārtējā gadā.

 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
  Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma nepieciešamību un noslēdz līgumu ar klientu par sociālā pa-kalpojuma saņemšanu.
  Patversmē var tikt uzņemtas bez noteiktas dzīves vietas vai krīzes situācijā nonākušas personas, kuru pēdējā deklarētā dzīves vieta ir cita pašvaldība, gadījumos, ja ir brīva vieta. Starp pašvaldībām tiek slēgts līgums par samaksas apjomu un kārtību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Sociālais dienests

socialais.dienests [at] talsi.lv

Saņemt pakalpojumu