Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pabalsts bērnu ēdināšanas izdevumu apmaksai daudzbērnu ģimenēm ir pašvaldības brīvprātīgā iniciatīva ar mērķi sniegt materiālu atbalstu daudzbērnu ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai, kuru ikdienas aizgādībā ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai vai līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, ja tie turpina mācības klātienē vispārējās vai profesionālās izglītības iestādē, koledžā vai ir pilna laika klātienes studējošie augstskolā. Pabalstu var saņemt arī audžuģimenes un aizbildņi par audžuģimenē ievietotiem un/vai aizbildnībā esošiem bērniem, ja ģimenē ir trīs vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai .

Trūcīgām un maznodrošinātām mājsaimniecībām, kuru ikdienas aizgādībā esošs bērns apmeklē pirmsskolas izglītības vai vispārējās izglītības iestādi Talsu novada administratīvajā teritorijā, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, līdz dienai, kad aizgādībā esošā persona sasniedz 24 gadu vecumu, un kuru ēdināšanas izdevumus neapmaksā valsts vai pašvaldība.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Lai saņemtu pakalpojumus, izglītojamā likumiskajam pārstāvim jāiesniedz iesniegums par ēdināšanas pabalsta piešķiršanu sociālajā dienestā vai pie sociālā darba speciālista sociālā dienesta attālinātajos klientu pieņemšanas punktos atbilstoši personas deklarētajai pamatdzīvesvietai.

  2. Pakalpojuma saņemšana
    Pabalstus piešķir mājsaimniecībām, kuras savu pamata dzīvesvietu ir deklarējušas Talsu novada administratīvajā teritorijā.
    • Vispārējās vai profesionālās izglītības iestādes 8.–12. klašu izglītojamiem pabalstu piešķir katru mēnesi mācību gada laikā;
    • Pirmsskolas izglītības iestāžu bērniem līdz piecu gadu vecumam pabalstu piešķir katru mēnesi kalendārā gada laikā.

Saņemt pakalpojumu