Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi institūcijā pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti nodrošina mājokli, nepieciešamā līmeņa sociālo aprūpi un sociālo rehabilitāciju.
Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus institūcijā ir pensijas vecuma personām un per-sonām ar funkcionāliem traucējumiem, ja nepieciešamais pakalpojuma apjoms pār-sniedz aprūpei mājās (vai dienas aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā noteikto apjomu), pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucēju-miem, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stā-voklis neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamais pakalpojums pārsniedz aprūpi mājās) (vai dienas aprūpes centrā, grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma noteikto apjomu), kā arī gadījumos, ja sociālais pakalpo-jums personas vajadzībām konkrētajā situācijā ir atbilstošākais.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/ Pakalpojuma pieprasīšana
  Pakalpojumus persona vai viņas likumis-kais pārstāvis pieprasa sociālajā dienestā vai pie sociālā darbinieka attālinātajos klientu pieņemšanas punktos atbilstoši personas deklarētajai pamatdzīvesvietai.
  Lai saņemtu pakalpojumus, persona vai viņas likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus, pakalpojumu sniedzējs veic tam noteiktās darbības un pieņem lēmumu.

 2. 2. solis/ Pakalpojuma apmaksa
  Sociālais dienests var lemt par sociālā pakalpojuma nepieciešamību personai, kura vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nevar sevi aprūpēt pati un kura saskaņā ar Civillikums nesaņem nepieciešamo aprūpi no tās apgādniekiem.

 3. 3. solis/ Pakalpojuma saņemšana
  Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, pieprasītājam tiek sniegta atbilde.

Saņemt pakalpojumu