Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumus ir:
-personām, kuras nodrošina bērnu ikdienas aizgādību, ir nepietiekamas sociālās iemaņas un prasmes bērnu aprūpē un audzināšanā;
-personām, kuru aizgādībā ir bērni ar funkcionāliem traucējumiem;
-jauniešiem pēc ārpusģimenes aprūpes;
-pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem;
-ģimenei, kurā vismaz vienam no likumiskajiem pārstāvjiem ir noteikta invaliditāte un nodrošina ikdienas aizgādību bērniem līdz 18 gadu vecumam;
-ģimenei, kuras bērniem ir izglītības problēmas skolā.
Ģimenes asistenta pakalpojumu piešķir līdz 10 (desmit) stundām nedēļā.

Procesa apraksts

  1. Pakalpojuma pieprasīšana
    Ja personai nepieciešami ģimenes asistenta pakalpojumi, tā vēršas sociālajā dienestā Talsos Kareivju ielā 7 vai savas pamatdzīvesvietas klientu pieņemšanās vietā. Sociālā dienesta kontaktinformācija kurš lemj par pakalpojuma piešķiršanu, pamatojoties uz izvērtējumu par pakalpojuma nepieciešamību.

  2. Pakalpojuma apmaksa
    Pakalpojumus daļēji vai pilnā apmērā apmaksā persona vai tās likumīgais apgādnieks un/vai pašvaldība saskaņā ar Ministru kabineta noteikto pakalpojumu samaksas kārtību vai domes lēmumu.

  3. Pakalpojuma saņemšana
    Pēc lēmuma pieņemšanas par pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu, pieprasītājam tiek sniegta atbilde.

Saņemt pakalpojumu