Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

• Atļaujas iegūšana pieņemt vai atraidīt bērna mantojumu.
• Bērna mantas pārdošana.
• Bērna mantojuma sadalīšana.
• Bērnam piederoša nekustamā īpašuma atsavināšana, ieķīlāšana vai apgrūtināšana ar citām lietu tiesībām.
• Īpašuma iegūšana bērnam.
• Aizbildņa iecelšana tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem.
• Bērna mantojuma pārvaldīšana un lietošanas tiesību atņemšana, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi.
• Bērna vecāka atstādināšana no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
  Atkarībā no izskatāmā jautājuma nepieciešamie dokumenti:
  1) iesniegums,
  2) bērna dzimšanas apliecība,
  3) miršanas apliecība,
  4) mantojuma saraksts,
  5) mantojuma apliecība,
  6) īpašuma tiesību apliecinošs dokuments,
  7) izziņa par nekustamā īpašuma nodokļa apmaksu,
  8) darījuma līguma projekts,
  9) nekustamā īpašuma novērtējums,
  10) kredītiestādes izziņa u.c.

 2. 2.solis/Apstrādes solis
  Izskatot visus iesniegtos dokumentus, uzklausot lietā iesaistīto personu viedokli, bāriņtiesa pieņem lēmumu, vai konkrētā darbība atbilst bērna/aizgādnībā esošās personas vislabākajām interesēm.

 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
  Lēmuma saņemšana.

Saņemt pakalpojumu