Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
-
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Pēc vecāku lūguma bērna ievietošana aizbildņa ģimenē, audžuģimenē vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja viņi slimības dēļ nevar bērnu aprūpēt.

Procesa apraksts

 1. 1.solis/Pakalpojuma pieprasīšana
  Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā ir iespējams saņemt, ja:
  1) bērna vecāki miruši;
  2) vecākiem pārtrauktas vai atņemtas bērna aizgādības tiesības;
  3) vecāki sava veselības stāvokļa dēļ lūguši bērnam nodrošināt ārpusģimenes aprūpi;
  4) ārpusģimenes aprūpi nav iespējams nodrošināt audžuģimenē vai pie aizbildņa.

  Ārpusģimenes aprūpi ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā izbeidz, ja:
  1) bērna vecākiem ir atjaunotas aizgādības tiesības;
  2) bērnam ir nodibināta aizbildnība;
  3) bērns tiek nodots audžuģimenei;
  4) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums par bērna adopcijas apstiprināšanu.

 2. 2.solis/Apstrādes solis
  Bāriņtiesa pēc savas iniciatīvas pieprasa un apkopo lietā nepieciešamos dokumentus (kuros ir informācija par bērna vecākiem, ziņas par tuvāko radinieku viedokli par iespējām uzņemties bērna audzināšanu, ziņas par iespēju bērnu ievietot audžuģimenē vai pie aizbildņa, bērna viedoklis par iespējamo ārpusģimenes aprūpes veidu, vecāku iesniegums par bērna ievietošanu institūcijā vecāku veselības stāvokļa dēļ).

 3. 3.solis/Pakalpojuma saņemšana
  Pirms lēmuma pieņemšanas par bērna ārpusģimenes aprūpi, bāriņtiesa sagatavo rakstisku pārskatu par darbībām, kas veiktas, lai bērnam nodrošinātu piemērotu aprūpi pie aizbildņa vai audžuģimenē.

  Bāriņtiesa vismaz reizi gadā pārbauda ārpusģimenes aprūpes iestādē ievietota bērna aprūpi.

  No vecākiem, kuriem ir pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības, var piedzīt samaksu par sniegto ārpusģimenes aprūpes pakalpojumu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā.

  Iestādes vadītājs (ievietotā bērna aizbildnis) katru gadu līdz 1.februārim, kā arī, aizbildnībai beidzoties, iesniedz bāriņtiesā norēķinu par mantas pārvaldību.

Saņemt pakalpojumu