Projektu aktualitāte Novadā
Sasmakas ezera slūžas

Talsu novada pašvaldība ir uzsākusi Sasmakas ezera slūžu pārbūvi, lai samazinātu plūdu risku un nodrošinātu fiksētu ūdens līmeni. Esošās slūžas ir avārijas stāvoklī, realizējot projektu, tiks nodrošināts stabils ūdens līmenis, nodrošinot piemērotu vidi dažādu zivju sugu attīstībai un putnu ligzdošanas vietu saglabāšanai. Darbus plānots pabeigt 2021. gada oktobra pirmajā nedēļā.

Būvdarbu līgums noslēgts ar SIA „Valkas meliorācija” par EUR 146 226,96 t.sk. PVN.

Slūžu pārbūve notiks projekta LLI-449 Ezeru pārvaldība un apsaimniekošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā (LIVE LAKE) ietvaros.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 981 754,99. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir EUR 834 491,70.

Projekta partneri: Kurzemes plānošanas reģions, Durbes novada pašvaldība, Brocēnu novada pašvaldība, Aizputes novada dome, Talsu novada pašvaldība, Ventspils novada pašvaldība, Dabas aizsardzības pārvalde, Biržu reģionālā parka direkcija, Žemaitijas nacionālā  parka direkcija.

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Talsu novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.