Ģibuļi Sabile Valdemārpils Valdgale Virbi

Lai sakārtotu kapsētu dokumentāciju un apglabāto personu uzskaiti, atsākta Talsu novada kapu digitalizācija, kas ļaus ne tikai pašvaldībai efektīvāk pārvaldīt kapsētu teritoriju, bet arī atvieglos iedzīvotājiem savu piederīgo apbedījumu vietu meklēšanu. Kapu digitalizāciju nodrošina uzņēmums SIA „Cemety”.

Jau vairākus gadus Latvijā notiek kapsētu digitalizācija, un tās mērķis ir sakārtot kapu uzskaites sistēmu, atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi un informācijas nodošanu nākamajām paaudzēm. Digitalizācija ir kapsētu elektroniski atainota shēma ar vietu numuriem un apbedīto personu uzskaiti šajās kapavietās.

Vienotajā kapsētu datubāzē iedzīvotāji var apskatīt informāciju par apbedītajiem tuviniekiem, papildināt datus, piemēram, atpazīt nekoptās kapu vietas vai iesniegt detalizētu informāciju par saviem piederīgajiem, kuri ir apbedīti, kā arī virtuāli izstaigāt visu kapsētu. Katram apbedījumam tiek izveidots atsevišķa sadaļa, kurā pieejamas apbedījuma vietas fotogrāfijas un informācija par apbedītajiem.

Kapsētu digitalizācijas nepieciešamību uzsvērusi arī Valsts kontrole, veicot revīziju par kapsētu apsaimniekošanu un uzturēšanu. Kapu grāmatas var pazust vai laika gaitā tikt sabojātas, līdz ar ko var zust arī visa informācija par apbedījumiem.

Iepirkuma procedūrā ir noskaidrots, ka Talsu novada kapsētu digitalizāciju veiks uzņēmums SIA „Cemety”, kas ir digitalizējis jau vairākas kapsētas Latvijā. Apbedījumu vietas tiks iekļautas datubāzē, kas pieejama vietnē www.cemety.lv. Ienākot tajā un ievadot meklējamās personas vārdu un uzvārdu, varēs saņemt precīzu informāciju par kapa atrašanās vietu, kā arī aplūkot visas kapsētas plānu.

Talsu novada kapu digitalizācijas pirmā kārta tika uzsākta 2019. gadā, kad tā tika veikta Lībagu pagastā (Lībagu, Ozoliņu, Bungu, Ratnieku, Ķīļu un Sukturu kapos) un Mērsraga pagastā (Mērsraga Jaunajos, Mērsraga Vecajos un Upesgrīvas kapos). Tāpat laika periodā no 2019. gada līdz 2020. gadam kāda privātpersona pēc savas iniciatīvas digitalizēja Kundziņu dzimtas kapus Laidzes pagastā.

Šobrīd Talsu novadā kapu digitalizācija tiek turpināta, prioritāri izvēloties lielākās atvērtās kapsētas pilsētās vai blīvāk apdzīvotu vietu tuvumā. Plānots, ka līdz 2024. gada 31. jūlijam tiks digitalizētas septiņas kapsētas – Meža un Mācītāju kapi Sabilē, Pilsētas kapi Valdemārpilī, Eglaines un Liepu kapi Ģibuļu pagastā, Jaunpagasta kapi Virbu pagastā un Frītagu kapi Valdgales pagastā. Kopējā visu kapsētu apbedījumu teritorija, par kuru tiks ievākti un apkopoti dati, ir 11,4 ha.

Talsu novada pašvaldība apsaimnieko 89 atvērtās kapsētas, 22 daļēji slēgtās un 27 slēgtās kapsētas. Kopumā šajā jomā priekšā vēl ir veicams liels darbs un kapu digitalizācija pārējās novada kapsētās tiks veikta plānveidīgi, izskatot iespējas piesaistīt finansējumu dažādu projektu ietvaros.