Īve Dundaga Publiskās apspriešanas Vide

Paredzētās darbības nosaukums: Vēja parka „Valpene” būvniecība Talsu novada Dundagas un Īves pagastos.

Ierosinātājs: SIA „Valpene wind”, reģistrācijas numurs 50103851451, juridiskā adrese: Malduguņu iela 2, Mārupe, LV - 2167.

Paredzētās darbības vieta: Plānoto vēja parku ir paredzēts izbūvēt Talsu novada Dundagas un Īves pagastu teritorijā (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem, kā arī īpašumiem, uz kuriem ir plānota staciju būvniecība, ir pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2021. gada 9. jūlija lēmums Nr. 5 - 02/15.

Ziņojuma sagatavotājs: SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”, reģistrācijas numurs 40003374818, juridiskā adrese: Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010.

Informācija par ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 12. februāra līdz 12. martam. Sagatavotais ziņojums, sākot ar 12. februāri, būs pieejams:

• Talsu novada pašvaldībā;

• Dundagas pagasta pārvaldē;

• Īves pagasta pārvaldē;

• SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā „Aktualitātes”.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: sabiedriskā apspriešana norisināsies 28. februārī 17.30, Dundagas pils 2. stāvā.

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei, būs iespēja noklausīties prezentācijas ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēti tīmekļa vietnē www.environment.lv. Līdz 12. martam būs iespēja nosūtīt neskaidros jautājumus e-pastā: valpene@environment.lv.

Iedzīvotāju aptauja: Lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, aicinām līdz 12. martam piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa ir pieejama tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā „Aktualitātes”.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 12. martam aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv.