Tematiskais plānojums ir teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā atbilstoši plānošanas līmenim risināti specifiski jautājumi, kas saistīti ar atsevišķu nozaru attīstību vai specifisku tematu.

Piekrastes attīstības plāna mērķis ir izvērtējot piekrastes tūrisma, dabas un rekreācijas resursu, piekrastes publiskās infrastruktūras tīklu, nodrošināt kompleksu skatījumu par piekrasti, lai līdzsvarotu dabas aizsardzības un ekonomikas intereses, kā arī veicinātu labu pārvaldību piekrastē.

Transporta attīstības plāna mērķis ir izvērtējot Talsu novada transporta infrastruktūru, nodrošināt kompleksu skatījumu par transporta sistēmu, kas nodrošina drošu, efektīvu, un ilgtspējīgu mobilitāti.

Tematisko plānojumu publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 5. līdz 26. jūnijam.

Ar Piekrastes attīstības plānu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Ar Transporta attīstības plānu iespējams iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Abu tematisko plānu grafiskos datus iespējams apskatīt tiešsaistes kartē.

Publiskās apspriešanas sanāksme par tematiskajiem plāniem notiks klātienē 2024. gada 12. jūnijā plkst. 17.30 Talsos, Kareivju ielā 7, 2.korpusa Lielajā zālē ar iespēju tajā piedalīties attālināti tiešsaistes platformā Zoom.

Lai saņemtu konsultācijas (attālināti vai klātienē), sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrisma departamenta Plānošanas nodaļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) vai SIA Grupa93” projektu vadītāju Anitu Beikuli (tālrunis 26339051, e-pasts: anita@g93.lv).

Rakstiskus priekšlikumus publiskās apspriešanas laikā iespējams iesniegt:

  • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2024. gada 26. jūnijam), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
  • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
  • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, kā arī novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.