Laidze Paziņojums

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta lēmumu Nr. 92 Par detālplānojuma nekustamajiem īpašumiem Zvirgzdi 15” un Ezeri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma Zvirgzdi 15”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8868 012 0074, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8868 012 0074 un nekustamā īpašuma Ezeri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8868 012 0246, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8868 012 0243 detālplānojuma 1.0 redakcija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai nekustamajos īpašumos Zvirgzdi 15” un Ezeri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā, veicot robežu pārkārtošanu un sadali, paredzot piekļuves nodrošināšanu jaunveidotajām zemes vienībām un atbilstošas inženierkomunikācijas plānotajai apbūvei, kā arī detalizēt teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus atbilstoši Talsu novada teritorijas (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) plānojumam.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 11. aprīļa līdz 2024. gada 2. maijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 16. aprīlī plkst. 17.30 Kareivju ielā 7, administratīvā centra I korpusa Mazajā zālē, Talsos, Talsu novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties:

  • Elektroniskā veidā - Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
  • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, I korpusa 416.kabinetā, Talsos, Talsu novadā darba dienās darba laikā.

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) vai teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2024. gada 2. maijam), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
  • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
  • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.