Paziņojums Talsi Publiskās apspriešanas

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumu Nr. 483 (protokola Nr. 22, 17. punkts) „Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam „1. Maija 44”, Talsos, Talsu novadā 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai tiek nodota nekustamā īpašuma „1. Maija 44”, Talsos, Talsu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8801 002 0094 detālplānojuma 1.0 redakcija.

Detālplānojuma izstrādes mērķis ir izstrādāt priekšnoteikumus savrupmāju apbūves īstenošanai, veicot sadali, paredzot piekļuves nodrošināšanu jaunveidotajām zemes vienībām un atbilstošas inženierkomunikācijas plānotajai apbūvei, kā arī detalizējot teritorijas izmantošanas nosacījumus, izmantošanas aprobežojumus un apbūves parametrus atbilstoši Teritorijas plānojumam

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 15. janvāra  līdz 2024. gada 11. februārim.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 30. janvārī plkst. 17.30 Kareivju ielā 7, administratīvā centra I korpusa Mazajā zālē, Talsos, Talsu novadā.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2024. gada 11. februārim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
  • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
  • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.