Paziņojums Talsi

Saskaņā ar Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. decembra lēmumu Nr. 483 Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam 1. Maija 44”, Talsos, Talsu novadā 1.0 redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” no 2024. gada 15. janvāra  līdz 2024. gada 11. februārim norisinājās nekustamā īpašuma 1. Maija 44”, Talsos, Talsu novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8801 002 0094 detālplānojuma 1.0 redakcijas (turpmāk – Detālplānojums) publiskā apspriešana.

Izvērtējot publiskās apspriešanas rezultātus un institūciju atzinumus, Talsu novada pašvaldības dome 2024. gada 28. martā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 93 Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam 1. Maija 44”, Talsos, Talsu novadā 1.0 redakcijas pilnveidošanu un pilnveidotās redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 2024. gada 15. aprīļa  līdz 2024. gada 6. maijam.

Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 23. aprīlī plkst. 17.30 attālināti, izmantojot platformu Zoom”. Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties vai jūsu datorā/viedierīcē ir lejuplādēta Zoom” programma.

Publiskās apspriešanas laikā ar detālplānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties:

  • Elektroniskā veidā - Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un Talsu novada pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv
  • Izdrukas veidā – Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļā Kareivju ielā 7, I korpusa 416. kabinetā, Talsos, Talsu novadā darba dienās darba laikā.

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) vai teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2024. gada 7. maijam), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
  • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
  • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldē.