Paziņojums par lokālplānojumu Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales, Ārlavas, Vandzenes un Laidzes pagastos 1. redakcijas un Vides pārskata projekta publisko apspriešanu.

Saskaņā ar Talsu novada domes 2023. gada 28. septembra:

  • lēmumu Nr.367 Par lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales pagastā 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”,
  • lēmumu Nr.368 Par lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales un Ārlavas pagastos 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”,
  • lēmumu Nr.369 Par lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”,

publiskajai apspriešanai tiek nodotas lokālplānojumu 1.redakcijas un Vides pārskata projekts.

Ar lokālplānojumiem paredzēts grozīt Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojumu, tajos ir noteiktas jaunas indeksētas apakšzonas funkcionālajā zonā Meža teritorija (M), kurās būtu pieļaujama vēja elektrostaciju izvietošana, attēlotas to potenciālās izvietošanas vietas, doti transporta risinājumi lai nodrošinātu piekļuvi vēja parkiem, kā arī detalizēti teritorijas plānojuma Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 2023. gada 9. oktobra līdz 2023. gada 7. novembrim.

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 19. oktobrī plkst. 17.30 attālināti, izmantojot platformu Zoom”.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu dokumentāciju iespējams iepazīties:

Lai saņemtu konsultācijas (attālināti vai klātienē), sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) vai SIA Grupa93” projektu vadītāju Anitu Beikuli (tālrunis 26339051, e-pasts: anita@g93.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2023. gada 7. novembrim), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
  • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
  • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, kā arī novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.