Ārlava Laidze Paziņojums Valdgale Vandzene

Paziņojums par lokālplānojumu Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales, Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos īstenošanas uzsākšanu

Talsu novada dome 2023. gada 28. decembrī apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 23 Lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales pagastā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” un saistošos noteikumus Nr. 24 Lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”, kas stājās spēkā 2024. gada 4. janvārī.

Ņemot vērā, ka iesniegumi, nolūkā apstrīdēt lokālplānojumus, nav saņemti un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstule ir publicēta Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā, abu lokālplānojumu īstenošana ir uzsākta ar 2024. gada 7. martu.

Ar lokālplānojumu Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales pagastā var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.

Ar lokālplānojumu Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.