Saskaņā ar Talsu novada domes 2024. gada 25. janvāra lēmumu Nr.14 Par lokālplānojuma vēja parka Valpene” ierīkošanai 1. redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai” publiskajai apspriešanai tiek nodots lokālplānojuma vēja parka Valpene” ierīkošanai 1. redakcijas projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 2024. gada 12. februāra līdz 2024. gada 12. martam.

Lokālplānojumu publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2024. gada 28. februārī plkst. 17.30 klātienē Dundagas Kultūras pils telpās Pils ielā 14, Dundagā, 2. stāvā (Mazajā zālē).

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojumu dokumentāciju iespējams iepazīties:

  • elektroniskā veidā – Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.
  • izdrukas veidā – Dundagas pagasta pārvaldē (adrese: Pils iela 5, Dundaga, Dundagas pagasts, Talsu novads, LV-3261) un Īves pagasta pārvaldē (adrese: „Pils”, Tiņģere, Īves pagasts, Talsu novads, LV-3261).

Lai saņemtu konsultācijas (attālināti vai klātienē), sazināties ar Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) vai SIA „SIA POP-UP HOUSE” plānotāju/arhitekti Zani Koroļu (e-pasts: siapopup@gmail.com).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • pa pastu (pasta zīmogs līdz 2024. gada 12. martam), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
  • elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
  • elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, kā arī novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.