Ārlava Laidze Paziņojums Vandzene

Paziņojums par lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos apstiprināšanu

Saskaņā ar Talsu novada domes 2023. gada 28. decembra lēmumu Nr.487 Par  lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos apstiprināšanu apstiprināts lokālplānojums un izdoti Talsu novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr.24 “Lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Vandzenes, Ārlavas un Laidzes pagastos, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”.

Saistošie noteikumi Nr.24 stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (publicēti 03.01.2024.) un ir īstenojami ar dienu ko nosaka par teritorijas attīstības plānošanu atbildīgā ministrija Teritorijas attīstības plānošanas likuma 27. pantā noteiktajā kārtībā.

Plānošanas dokumenta un vides pārskata izstrādātājs ir SIA “Grupa93” (Torņa iela 4, IIC-202, Rīga, LV-1050, e-pasts: info@g93.lv, tālr. 27373939, www.grupa93.lv).

Ar pieņemto lēmumu, saistošajiem noteikumiem, lokālplānojumu, stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto vides pārskatu, informatīvo ziņojumu par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu, kurā norādīta arī informācija par termiņiem monitoringa ziņojuma iesniegšanai, kā arī Vides pārraudzības valsts biroja 2023. gada 14. decembrī izsniegto atzinumu Nr.4-03/19/2023 “Par Talsu novada Ārlavas, Laidzes, Valdgales un Vandzenes pagastu nekustamo īpašumu lokālplānojumu Vides pārskatu” var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_26212 un darba dienās Talsu novada pašvaldības Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļā, Administratīvā centra I korpusa ceturtajā stāvā, 416.kabinetā, Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā (iepriekš sazinoties pa tālruņiem 22018236 vai 26568792).