Publiskās apspriešanas Paziņojums Kolka

Saskaņā ar Talsu novada domes 2023. gada 30. marta lēmumu Nr.129  Par  lokālplānojuma Kolkas pagasta teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Anneles”, Kolkas pagastā, Talsu novadā, (kadastra Nr.8862 002 0229) pilnveidotās redakcijas nodošanu atkārtotai publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai”, atkārtotai publiskajai apspriešanai tiek nodota lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Anneles”, Kolkas pagastā, Talsu novadā, kadastra Nr.8862 002 0229 pilnveidotā redakcija.

Lokālplānojums izstrādāts ar mērķi nekustamajam īpašumam mainīt funkcionālo zonu no Mežāres ar mājvietām teritorijas” (MA) uz Savrupmāju apbūves teritorijas” (DzS), nodrošinot mājokļu attīstības iespējas un radot iespējami kompaktu apdzīvojuma struktūru.

Publiskās apspriešanas termiņš ilgs no 2023. gada 12. aprīļa  līdz 2023. gada 10. maijam.

Lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2023. gada 25. aprīlī plkst. 17.30 attālināti, izmantojot platformu Zoom” - https://ej.uz/Anneles. Pieslēgšanās sanāksmei ir bez iepriekšējas reģistrācijas. Aicinām savlaicīgi pārliecināties vai jūsu datorā/viedierīcē ir lejuplādēta Zoom” platforma.

Publiskās apspriešanas laikā ar lokālplānojuma dokumentāciju iespējams iepazīties:

Publiskās apspriešanas laikā papildus informāciju iespējams iegūt sazinoties ar Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas Plānošanas daļas vadītāju Lauri Laicānu (tālrunis 22018236, e-pasts: lauris.laicans@talsi.lv) un teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).

Rakstiskus priekšlikumus iespējams iesniegt:

  • Pa pastu (pasta zīmogs līdz 2023. gada 10. maijam), adresējot Talsu novada pašvaldībai, Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov., LV-3201;
  • Elektroniski parakstītu iesniegumu nosūtot uz e-pastu: pasts@talsi.lv;
  • Elektroniski Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv;
  • Klātienē – Talsu novada pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā Kareivju ielā 7, Talsos, Talsu novadā, LV-3201, novada pilsētu un pagastu pārvaldēs.