Ārlava Paziņojums Valdgale

Paziņojums par lokālplānojuma Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales un Ārlavas pagastos, atcelšanu

Talsu novada dome 2023. gada 28. decembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu Nr.486 Par Talsu novada domes 2022. gada 29. decembra lēmuma Nr. 605 Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu Talsu novada (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grozīšanai, paredzot atbilstošu funkcionālo zonējumu vēja elektrostaciju būvniecībai Valdgales un Ārlavas pagastos” atcelšanu.

Lokālplānojums paredzēja grozīt Talsu novada teritorijas plānojumu (Talsu novada domes 2022. gada 28. aprīļa saistošie noteikumi Nr.14 Par Talsu novada pašvaldības (administratīvā teritorija līdz 01.07.2021.) teritorijas plānojuma grafisko daļu un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem”), lai nodrošinātu iespēju veikt vēja parka izbūvi 5 zemes vienībās 156,13 ha platībā Valdgales un Ārlavas pagastos.

Paralēli lokālplānojuma izstrādei izstrādāja ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu un tajā secināja, ka lokālplānojuma teritorijā paredzēto vēja elektrostaciju būvniecība var radīt būtisku negatīvu ietekmi uz ornitofaunu. Līdz ar to vēja parka attīstītājs SIA SELP” pieņēma lēmumu lokālplānojuma teritorijā nevirzīt vēja elektrostaciju tālāko būvniecību, izņemot gadījumus, kad šāda darbība būtu pieļaujama, būtu novērsti limitējošie faktori un izsniegti pozitīvi atzinumi un/vai lēmumi.

Ar pieņemto lēmumu un lokālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā.