Paredzētās darbības nosaukums: vēja elektrostaciju parka SELP” būvniecība.

Ierosinātāja: SIA SELP” (reģ. Nr. 40203211087, juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 21 - 11, Rīga, LV-1010)., tālruņa numurs: +371 28328587.

Paredzētās darbības vieta: plānoto vēja parku ir iecerēts izbūvēt Talsu novada Ārlavas pagasta, Laidzes pagasta, Valdgales pagasta un Vandzenes pagasta teritorijā (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 8. augusta lēmums Nr. 5-02-1/24/2022.

Ziņojuma sagatavotājs: Vēja elektrostaciju parka SELP” būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2023. gada oktobris) sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”.

Informācija par ziņojuma sabiedrisko apspriešanu: sabiedriskā apspriešana norisināsies no 2023. gada 9. oktobra līdz 9. novembrim. Sagatavotais ziņojums, sākot ar 2023. gada 9. oktobri, būs pieejams:

  • Talsu novada pašvaldībā (adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu nov.) darba laikā;
  • Laidzes pagasta pārvaldē (adrese: Mežrozes”, Laidze, Laidzes pag., Talsu nov.) darba laikā;
  • Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvaldē (adrese: Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu nov.) darba laikā;
  • Valdgales pagasta pārvaldē (adrese: Pagastmāja”, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov.) darba laikā;
  • Vandzenes pagasta pārvaldē (adrese: Pagastmāja”, Vandzene, Vandzenes pag., Talsu nov.) darba laikā;
  • SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes”.

Informācija par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi: Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu sabiedriskā apspriešanas sanāksme norisināsies neklātienes formā (attālināti) 2023. gada 19. oktobrī plkst. 17.30. Ziņojuma sabiedriskās apspriešanas sanāksme norisināsies vienlaicīgi ar lokālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksmi. Saite uz sanāksmi.

Sanāksmes laikā tiks sniegta informācija par paredzēto darbību un sagatavoto ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus un saņemt uz tiem atbildes. Ja norādītajā laikā nevarēsiet pievienoties sanāksmei tiešsaistē, Jums būs iespēja noskatīties sanāksmes ierakstu, kas pēc sanāksmes tiks publicēts tīmekļa vietnē www.environment.lv. Ja noskatoties ierakstu Jums radīsies kādi jautājumi par paredzēto darbību vai ietekmes uz vidi novērtējuma procesu, lūdzam tos līdz 2023. gada 26. oktobrim nosūtīt uz elektroniskā pasta adresi selp@environment.lv. Uz visiem jautājumiem, kas šajā laikā tiks saņemti, sniegsim rakstiskas atbildes, kuras adresātiem nosūtīsim, izmantojot elektronisko pastu.

Iedzīvotāju aptauja: lai noskaidrotu sabiedrības viedokli par paredzēto darbību, aicinām līdz 2023. gada 9. novembrim piedalīties aptaujā. Aptaujas anketa ir pieejama tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes”.

Rakstisku priekšlikumu iesniegšana: rakstiskus priekšlikumus un viedokļus par ziņojumu līdz 2023. gada 9. novembrim aicinām iesniegt Vides pārraudzības valsts birojā, sūtot tos uz adresi Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045 (tālr. 67321173, elektroniskā pasta adrese: vpvb@vpvb.gov.lv tīmekļa vietnes adrese www.vpvb.gov.lv).