Ārlava Laidze Paziņojums Valdgale Vandzene

Paredzētās darbības nosaukums: vēja elektrostaciju parka SELP” būvniecība Talsu novada Ārlavas, Laidzes, Valdgales un Vandzenes pagastu teritorijā.

Ierosinātāja: SIA SELP” (reģ. Nr. 40203211087, juridiskā adrese: Republikas laukums 2A, Rīga, LV - 1010).

Paredzētās darbības vieta: Talsu novada Ārlavas, Laidzes, Valdgales un Vandzenes pagasti (informācija par izpētes teritorijā iekļautajiem īpašumiem, kā arī īpašumiem, uz kuriem ir plānota staciju būvniecība, ir pieejama ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā).

Pamatojums ietekmes uz vides novērtējuma procesa veikšanai: Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 8. augusta lēmums Nr. 5-02-1/24/2022.

Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums un tā sagatavotājs: Vēja elektrostaciju parka SELP” būvniecības Talsu novada Ārlavas, Laidzes, Valdgales un Vandzenes pagastu teritorijā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu (2024. gada marts) sagatavoja SIA „Estonian, Latvian & Lithuanian Environment”. Iesniegts Vides pārraudzības valsts birojā atzinuma saņemšanai 2024. gada 6. martā.

Ziņojuma redakcija pēc sabiedriskās apspriešanas pieejama SIA Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnes www.environment.lv sadaļā Aktualitātes”.