Paziņojums Laidze

Talsu novada pašvaldības dome 2023. gada 30. novembrī pieņēmusi lēmumu Nr. 442 Par grozījumu Talsu novada domes 2022. gada 24. novembra lēmumā Nr. Nr.560 Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajos īpašumos Zvirgzdi 15” un Ezeri”, Laidzes pagastā, Talsu novadā”. 

Detālplānojuma izstrādes gaitai iespējams sekot līdzi Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā un pašvaldības mājaslapā www.talsunovads.lv.

Papildu informāciju iespējams iegūt, sazinoties ar Talsu novada pašvaldības Centrālās pārvaldes Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas teritorijas plānotāju Andu Felšu (tālrunis +371 26568792, e-pasts: anda.felsa@talsi.lv).