Paziņojums

Talsu novada pašvaldība paziņo, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības domes 2024. gada 28. marta lēmumu Nr.91 Par Dundagas novada domes 2010. gada 29. septembra saistošo noteikumu Nr.45 Detālplānojums Nr. 05/08/05 Kolkas pagasta Saunaga ciema nekustamā īpašuma Juri” teritorijai, kadastra Nr.8862-005-0024”, atzīšanu par spēku zaudējušiem” tiek atcelts detālplānojums nekustamā īpašuma Juri”, Kolkas pagasts, Talsu novads, kadastra Nr.8862 005 0024, zemes vienībai ar kadastra apzīmējums 8862 005 0024 un nekustamā īpašuma Lejnieki”, Kolkas pagasts, Talsu novads, kadastra Nr.8862 005 0015, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8862 005 0146 un izdoti Saistošie noteikumi Nr. 7.

Ar detālplānojuma dokumentāciju var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.