Veselība Izglītība
Stipendijas

Talsu novada pašvaldība ik gadu jaunos speciālistus, kuri apgūst ārstniecību vai pedagoģiju, aicina pieteikties stipendijām, lai ilgtermiņā novadam piesaistītu trūkstošos cilvēkresursus. Arī šogad ir noteikts atbalstāmo specialitāšu loks, bet pieteikšanās stipendijām, kā ik gadu, tiks publiski izziņota vasaras beigās.

SIA „Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca” iesniegusi speciālistu sarakstu, kas nepieciešami, lai ilgtermiņā nodrošinātu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veicinātu ārstu piesaisti darbam slimnīcas Talsu filiālē.

Uz Talsu novada pašvaldības ārstniecības speciālista stipendiju varēs pretendēt personas, kas apgūst ģimenes (vispārējās prakses) ārsta, vispārējās aprūpes māsas, anesteziologa-reanimatologa, ķirurga, internista, neirologa, pediatra, traumatologa, radiologa-diagnosta, neatliekamās medicīnas ārsta, laboratorijas ārsta, ginekologa, dzemdību speciālista, endokrinologa, gastroenterologa/endoskopista, ambulatorā dienesta ārsta palīga, fizioterapeita, ergoterapeita un zobārsta specialitāti (prioritārā secībā).

Arī Talsu novada Izglītības pārvalde ir izvērtējusi izglītības iestāžu sniegto informāciju par nākamajos gados nepieciešamajiem speciālistiem un izteikusi nepieciešamību pēc dažādu izglītības specialitāšu pedagogiem.

Atbalstāmās studiju specialitātes (prioritārā secībā) pedagoģijā ir fizikas, matemātikas, ķīmijas, speciālās izglītības, bioloģijas, programmēšanas, datorikas/informātikas skolotājs/pedagogs, psihologs (ar tiesībām strādāt izglītības iestādē), logopēds vai skolotājs logopēds, dizaina un tehnoloģiju, vācu valodas vai citas ES oficiālās valodas (izņemot angļu valodas), angļu valodas, klavierspēles, sociālais darbinieks, sitaminstrumentu spēles, sporta, mūzikas teorijas, vokālās mūzikas, mūzikas, latviešu valodas, vēstures, sociālo zinību, ģeogrāfijas, vizuālās mākslas, ģitārspēles, saksofona vai klarnetes, sākumizglītības skolotājs/pedagogs.

Studenta stipendija tiek piešķirta Talsu novadā deklarētam studentam Latvijas Valsts akreditētas bakalaura studiju programmas vai profesionālās augstākās izglītības programmas iegūšanai. Savukārt ārstniecības speciālista stipendija tiek piešķirta studentam, kurš apgūst Latvijas valsts akreditētu profesionālās pilnveides izglītības programmu „Ambulatorā dienesta ārsta palīgs", kā arī studentam, sākot ar 4. kursu, kurš apgūst Latvijas Valsts akreditētu profesionālo izglītības programmu medicīnā, vai ārstam-rezidentam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības programmu īstenojošu ārstniecības iestādi specialitātes iegūšanai saskaņā ar Latvijas Valsts akreditētu profesionālo rezidentūras izglītības programmu medicīnā.