Lauciene
Kopskats

Pansionātā „Lauciene” uzsākti katlumājas atjaunošanas darbi, nodrošinot, ka apkure pansionātā kļūs energoefektīva.

Talsu novada pašvaldības kapitāldaļu uzņēmums SIA „Talsu namsaimnieks” ir piesaistījis Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu finansējumu, lai atjaunotu pansionāta Lauciene” katlumāju. Nepieciešamais līdzfinansējums – kapitāldaļu uzņēmuma aizņēmums Valsts kasē.

Pansionāta līdzšinējā katlumāja darbojās jau kopš 1989. gada, un 34 lietojuma gadu laikā tās stāvoklis bija kļuvis kritisks.

Jau 2022. gada jūlijā SIA „Talsu namsaimnieks” iesniedza projekta pieteikumu „Energoefektivitātes paaugstināšana pansionāta „Lauciene” katlumājā” Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA). Tas darīts darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” trešajā projektu iesniegumu atlases kārtā. 14.11.2022. ar CFLA tika noslēgts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu pansionāta „Lauciene” ēku centralizētajā siltumapgādē. Projektā plānots izbūvēt konteinertipa katlumāju šķeldas apkurei ar jaudu līdz 800 kW. Uzstādot šķeldas katlu, siltumavota efektivitāte būs 87 % līdzšinējo 55 % vietā, attiecīgi lietderīgāka kurināmā materiāla izmantošana.

Pēc projekta īstenošanas siltumenerģija vidēji tiks saražota 2150 MWh/gadā, izmantojot par kurināmo atjaunojamo energoresursu – šķeldu. Sasniedzot projekta mērķi un plānotos rezultātus, tiks novērstas galvenās pastāvošās problēmas pansionāta „Lauciene” ēku centralizētajā siltumapgādes sistēmā – lielais avāriju skaits, darba spēka izmaksas, zemā siltumavota efektivitāte, salīdzinoši augsts kurināmā un elektroenerģijas patēriņš.

Projekta kopējie izdevumi ir 638 022 eiro, tai skaitā ERAF finansējums 247 963,20 eiro, bet uzņēmuma līdzfinansējums ir 390 058,80 eiro, kas tiks segts, piesaistot aizņēmumu Valsts kasē, par ko galvo Talsu novada pašvaldība.

Darbus veic SIA „EcoHeat Technologies”.

Ar pelnu konteineru
Ar pelnu konteineru

 

Noliktava iekšpuse
Apkures katls

 

Šķeldas noliktava