Novadā

Talsu novada pašvaldības dome 10. aprīlī pieņēma lēmumu vērsties Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomē, lūdzot atļauju ņemt aizņēmumu budžeta un finanšu vadībai Valsts kasē līdz 3 000 000 eiro.

Talsu novada pašvaldībai nepieciešams aizņēmums budžeta un finanšu vadībai, lai segtu īslaicīgu finanšu līdzekļu deficītu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai 3 000 000 eiro apmērā.

Ja sākotnēji Talsu novada pašvaldība bija plānojusi aizņēmumu 2 000 000 eiro apmērā, tad, izvērtējot gan funkciju nodrošināšanai, gan iesākto investīciju projektu īstenošanai nepieciešamo finansējumu, tiks lūgts aizdevums līdz 3 000 000 eiro. Tā atmaksa plānota 2025. un 2026. gada laikā, un šādam aizņēmumam pašvaldība ir tiesīga pieteikties tikai reizi trijos gados.

Talsu novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietniece Sandra Pētersone informēja, ka maijā plānoti Talsu novada pašvaldības budžeta grozījumi, kas ietvers arī šobrīd dažādās jomās plānoto izdevumu samazināšanu.

Apsverot aizņēmuma ņemšanu 3 000 000 eiro apmērā, pašvaldība saņēmusi ieteikumu vairs neuzņemties ilgtermiņa papildu saistības: šis ieteikums attiecas uz jaunu investīciju projektu īstenošanu. Pakāpeniski stabilizējot naudas plūsmu, šis nosacījums var mainīties, bet patlaban pašvaldībai jāsedz ar pamata funkciju izpildi saistītie izdevumi.

Ja Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomes lēmums būs pozitīvs, tad Talsu novada pašvaldība, iesniedzot attiecīgos rēķinus vai citus apliecinošos dokumentus, vērsīsies Valsts kasē, kas izvērtēs izdevumu pamatotību un pārskaitīs pašvaldībai attiecīgajā brīdī nepieciešamo finansējumu uzturēšanas izdevumu segšanai.

Tāpat tika pieņemts lēmums vērsties Valsts kasē pēc aizņēmuma Valdemārpils vidusskolas stadiona un Talsu pamatskolas pārbūves pabeigšanai.

Papildu šiem lēmumiem, pašvaldības domes deputāti apstiprināja arī precizēto rīcības plānu, kas ietver jau īstenotās, uzsāktās aktivitātes un ilgtermiņa ietekmi uz pašvaldības 2025. un 2026. gada budžetu.

Talsu novada pašvaldība jau informējusi, ka šogad atteikusies no dažādām brīvprātīgajām iniciatīvām, pakāpeniski tiek samazināts amatu vietu skaits un no 15. aprīļa vairumam pašvaldībā strādājošo noteikts nepilnais darba laiks, tas ir, 32 stundas nedēļā. Uzsākta Centrālās pārvaldes reorganizācija, 9. aprīlī pieņemts lēmums par amatu vietu skaita samazinājumu Sociālajā dienestā, Bāriņtiesā, Izglītības pārvaldē. Savukārt aprīļa beigās pašvaldības domes sēdē plānots skatīt amatu vietu samazinājumu vairākās pašvaldības iestādēs, bet maija beigās plānots pieņemt lēmumu par izmaiņām pilsētu un pagastu pārvalžu modelī, amatu vietu skaitā. Jūnijā paredzēts skatīt iespējamo bibliotēku tīkla un atlikušo pašvaldības iestāžu optimizēšanu.